Op 1 november 2018 stonden de Algemene Beschouwingen op de politieke agenda. Lees hieronder de bijdrage van GroenLinks Diemen, uitgesproken door onze fractievoorzitter Nicole van Engelen. 

De fractie van GroenLinks Diemen is erg blij met de Begroting 2019, er staat veel goed nieuws in voor de inwoners van Diemen. In deze begroting wordt het coalitieakkoord Duurzaam Samenleven goed uitgewerkt. We gaan als Diemen veel investeren in sociale en duurzame onderwerpen, maken het mogelijk dat er veel broodnodige betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd gaan worden en dat alles met een sterk, verantwoord financieel beleid.

Sociaal beleid

De sociale voorzieningen in Diemen zijn goed. Desalniettemin zijn we als GroenLinks, D66 en PvdA ambitieus in het uitbreiden en versterken van deze voorzieningen. De Brede Hoed en haar team laten zien hoe zorg laagdrempelig geregeld kan worden. We gaan in het Brede Hoed team investeren zodat zij meer tijd hebben om complexe vraagstukken in Diemen te begeleiden. Het Huis van de Buurt in Diemen Zuid is een groot succes. Waar we hier, op initiatief van GroenLinks, vorig jaar nog een extra dagdeel dagopvang voor mensen met beginnende dementie mogelijk gemaakt hebben, gaan we nu investeren in een tweede Huis van de Buurt. Wat ons betreft wordt dit geen kopie, maar kijken we waar voor dit Huis van de Buurt behoefte aan is. Zo voorkomen we dat we het succes in Diemen Zuid ondermijnen en kunnen we ook op andere behoeften inspelen.

Lees meer over sociaal beleid

 

Betaalbaar wonen

Al jaren is er een grote behoefte aan meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen in Diemen. Meerdere partijen in deze raad hebben daar jaar na jaar aandacht voor gevraagd. Voor GroenLinks is het een frustratie dat er de afgelopen jaren wel veel middenhuurwoningen bijgekomen zijn, maar dat die door de marktwerking binnen no time geen middenhuur meer waren. Vooral ook omdat het niet lukte om ook sociale huurwoningen te bouwen, waarbij je wel kunt voorkomen dat de huurprijzen binnen de kortste keren alsnog de pan uit stijgen. De komende jaren gaan we hier eindelijk voortvarend mee aan de slag en gelukkig kunnen we er nu ook voor gaan zorgen dat middenhuur echt middenhuur blijft.

Lees meer over betaalbaar wonen

 

Burgerparticipatie

Er zijn de afgelopen jaren al stappen gezet op het gebied van burgerparticipatie. Stappen die we wat GroenLinks betreft verder uitwerken. En hoewel wij ons realiseren dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken, vinden wij het heel belangrijk dat onze inwoners het gevoel hebben dat ze kunnen meedenken, dat zij met initiatieven kunnen komen en dat de gemeente met hen meedenkt. Voor de te ontwikkelen Omgevingsvisie vinden wij participatie door Diemenaren cruciaal, zeker omdat in deze visie veel wordt vastgelegd. Daarnaast zijn wij enthousiast over de verschillende projecten die de gemeente in samenwerking met inwoners heeft opgezet op het gebied van community building, zoals bijvoorbeeld op de Rode Kruislaan.

 

Klimaatmaatregelen

In 2040 willen we klimaatneutraal zijn in Diemen. Om dat te bereiken hebben we een flinke klus te klaren. Dit betekent dat we ook hierin fors moeten investeren. Dat het college hiervoor een integraal duurzaamheidsprogramma gaat opzetten, vinden wij een goed idee. Vanwege de omvang zullen er voor de energietransitie plannen en middelen vanuit het Rijk moeten komen. Maar in de tussentijd kunnen we niet stil blijven zitten. Door te bepalen wat er voor Diemen nodig is om klimaatneutraal te worden, kunnen we al op korte termijn concrete stappen zetten. Wij kijken dan ook uit naar dit plan, dat, zoals het er nu naar uitziet, beschikbaar zal komen in het voorjaar. In de tussentijd zetten we de initiatieven die reeds gestart zijn uiteraard voort en vinden we het belangrijk goede nieuwe initiatieven te ondersteunen. Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente uiteraard een voorbeeldfunctie. Een voorbeeld waarin dat goed opgepakt wordt is de nieuwe publiekshal die circulair verbouwd is.

Lees meer over klimaatmaatregelen

 

Toeristenbelasting

De meicirculaire laat zien dat we als Diemen de komende jaren minder geld gaan krijgen dan we oorspronkelijk verwachtten. Het verhogen van de toeristenbelasting zal gaan helpen om de ambitieuze plannen in het coalitieakkoord en deze begroting desalniettemin te gaan realiseren.

 

De gemeente als werkgever

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente een prettige werkgever is. Dat is de laatste jaren zeker waargemaakt. Leuk vinden wij het dat we trainees in huis hebben. Een mooie manier om enerzijds jonge mensen een kans te geven zich te ontwikkelen en om anderzijds jonge energie in huis te halen. Wel vinden we het jammer dat voor deze traineeships alleen hbo en Wo geschoolden aangenomen worden. In steden als Amsterdam en Rotterdam zijn er ook traineeships voor mbo-ers. Dit zouden wij in Diemen ook graag zien. Wij dienen dan ook een motie in waarin we het college vragen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en om indien het inderdaad mogelijk is een van de twee beschikbare plaatsen hiervoor te gebruiken.

 

Conclusie

Al met al ambitieuze plannen die om flinke investeringen vragen. GroenLinks is er trots op hoe het college de plannen uit het coalitieakkoord op een financieel verantwoorde wijze heeft weten uit te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat de plannen veel positieve gevolgen voor de inwoners van Diemen zullen hebben.

Door Nicole van Engelen