Gemeentehuis Diemen (foto: Bianka Douw)
Gemeentehuis Diemen (foto: Bianka Douw)

Algemene Beschouwingen 2020

2020 Staat voor de deur en GroenLinks Diemen kijkt naar de toekomst. Onze fractievoorzitter Nicole van Engelen blikt in haar toespraak voor de Algemene Beschouwingen kort terug op het afgelopen jaar en kijkt daarna vooruit op het nieuwe jaar in Diemen.

 

Laat ik maar gewoon beginnen met wat mij en de fractie het afgelopen jaar het meest heeft geraakt. Allereerst het nieuws dat Nuon een biomassacentrale in Diemen wilde plaatsen. GroenLinks wil deze centrale niet, net zoals alle andere fracties in de raad. Wel was er verschil van inzicht over of en hoe je deze centrale kunt tegenhouden zonder daarbij als gemeente te grote risico’s te lopen. Dit dossier heeft Diemenaren in de actiestand gezet en GroenLinks slapeloze nachten bezorgd. De ambtenaren hadden hier een enorme kluif aan, nogmaals dank voor het harde werk.

Natuurlijk kan ik ook niet voorbijgaan aan het vertrek van Jorrit Nuijens als wethouder. Wij stonden achter zijn besluit om te vertrekken, tegelijkertijd was het een verdrietig moment. Gelukkig kunnen we op dit moment met veel vertrouwen naar de toekomst kijken met onze nieuwe wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg.

En dan dus over naar die toekomst. Met een paar onderwerpen die voor Diemen en voor GroenLinks heel belangrijk zijn. Ik wil jullie meenemen in onze gedachten over hoe we Diemen groen en duurzaam maken, hoe we ervoor willen zorgen dat er voldoende woningen voor Diemenaren zijn – juist voor de mensen die het minder breed hebben – en hoe we de inwoners van Diemen willen betrekken bij de keuzes die we dan zullen moeten maken. Maar ook hoe we van Diemen een gemeente maken die mensen welkom heet en hoe we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen.

Duurzaamheid

Allereerst dat groene, duurzame Diemen. We hebben enorme ambities, maar hoe leuk is het om te zien dat de inwoners van Diemen juist een vrij kleinschalig groen initiatief wilden belonen met het Groene Lintje. Wij zijn blij dat steeds meer mensen inzien hoe belangrijk een groene tuin is. Vahe Baghdasaryan, nogmaals gefeliciteerd met het groene lintje!

GroenLinks is blij dat we investeren in de ambtelijke capaciteit op het gebied van duurzaamheid. Op korte termijn komen we met een gemeentelijk overkoepelend duurzaamheidsprogramma. Gelukkig doen we al veel op dit gebied. In de begroting staat een lange opsomming van grote en kleinere activiteiten.

Om er een paar te noemen: we onderzoeken of we nu eindelijk wel windmolens kunnen plaatsen, we organiseren de collectieve inkoop van energiebesparingsmaatregelen en het schoolplein bij de Octopus is vergroend. Dit sluit overigens mooi aan bij de motie over het vergroenen van schoolpleinen die GroenLinks vorig jaar heeft ingediend. Het zou mooi zijn wanneer ook het schoolplein van Het Atelier vergroend wordt. Zij zitten immers nog een jaar of twee op hun huidige plek.

Hiermee zijn we er uiteraard nog lang niet. Verduurzaming op kleine schaal, zoals in Diemen, draagt bij aan een leefbare planeet in de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gerealiseerd kan worden wanneer we daar samen hard aan werken. De Regionale Energie Strategie is een belangrijke stap naar duurzame opwekking van elektriciteit en warmte. Diemen kan en moet hier in regionaal verband aan bijdragen. Wij willen dit doen op een manier die eerlijk is en oog heeft voor lokale belangen. Energiearmoede mag niet het gevolg zijn.

Steeds meer mensen realiseren zich dat het consumeren van dierlijke producten een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering. Veel mensen willen best minder vlees eten. Laten we het deze mensen dan gemakkelijker maken: geen dierlijke producten bij openbare bijeenkomsten van de gemeente, tenzij je daarom vraagt. Wij dienen daarom een motie in om bij openbare gelegenheden van de gemeente Diemen over te gaan op het serveren van plantaardige maaltijden en hapjes.

Wil men per se (ook) dierlijke producten eten, dan dient dit als dieetwens te worden opgegeven. Zo draaien we de standaard om en kunnen we laten zien hoe lekker plantaardig eten kan zijn.

Op het gebied van afvalinzameling gaat komend jaar veel veranderen. Wij gaan fors inzetten op afvalscheiding om zoveel mogelijk van ons huidige afval weer als grondstof te gebruiken. Wij kunnen het ons niet meer veroorloven om kostbare grondstoffen bij het restafval te gooien. Dat is niet duurzaam en kost te veel geld. Terecht wordt het verwerken van restafval vanuit de rijksoverheid zwaarder belast.

Groene gebieden met een hoge natuurwaarde dragen op verschillende manieren bij aan een duurzaam Diemen. Met deze gebieden vangen we de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress enigszins op. Groen is ook van belang voor de biodiversiteit in Diemen. Het nieuwe maaibeleid is daar een mooi voorbeeld van. Niet alleen omdat al die bloemen mooi zijn, het is heel goed voor de insecten. Daarnaast blijft Natuurpark Spoorzicht groen, één van de meest waardevolle stukjes groen van Diemen. Het plan om de ecologische structuur in Diemen in kaart te brengen juichen wij toe. Zo kunnen we zien hoe deze verbeterd kan worden.

Sociale woningbouw
GroenLinks vindt het zeer belangrijk dat er meer sociale huurwoningen bij gaan komen. Dit onderwerp komt dan ook al jaren achter elkaar terug in onze Algemene Beschouwingen. Wij maken daarbij de keuze om ook te kijken naar verdichtingslocaties. Wij kiezen daarvoor omdat we op die manier groen met een hoge natuurwaarde, zoals Natuurpark Spoorzicht, groen kunnen houden. Wij noemen daarbij de huidige zoeklocaties nog heel bewust zoeklocaties. Wij vinden het namelijk van groot belang dat we eerst alle beschikbare informatie hebben voordat wij als gemeenteraad samen tot de conclusie komen of een zoeklocatie ook daadwerkelijk een vindlocatie kan worden. Hierbij is participatie een bijzonder belangrijk punt.

Participatie
Bij veel van de grote opgaven die ik hiervoor al noemde, zoals bijvoorbeeld de RES en afvalinzameling, willen wij de bewoners van Diemen betrekken. Het is van belang dat er draagvlak is voor de keuzes die we maken. Daarbij realiseren we ons dat niet altijd eenzelfde mate van participatie mogelijk zal zijn. We moeten helder zijn waarover en in welke mate inwoners kunnen meedenken. Dat helpt om het vertrouwen en de betrokkenheid tussen bewoners, de gemeente en de politiek te versterken.

Wij moeten er ook voor zorgen dat we onze inwoners niet gaan overvragen op het gebied van participatie. Er zijn zoveel onderwerpen waarop participatie de komende jaren belangrijk is. Wij willen dat, waar dat mogelijk is, de participatie bij de opgaven waar we als Diemen de komende twee jaar voor staan goed op elkaar afgestemd worden. GroenLinks dient daarom een motie in waarin we het college vragen om in kaart te brengen:

  • bij welke gemeentelijke opgaven participatie van belang is,
  • in hoeverre verschillende van deze trajecten in samenhang kunnen worden opgepakt,
  • en/of deze op elkaar kunnen worden afgestemd.

De participatieadviseur kan hier een rol in spelen.
 

Inclusieve samenleving
Als laatste wil ik het graag hebben over Diemen als diverse en sociale gemeente waarin we als gemeente inspelen op de hulpvraag die bewoners (kunnen) hebben.

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering die in 2021 in moet gaan. Hiermee krijgen gemeenten gelukkig weer de regie over de inburgering van nieuwkomers. Daar zijn wij blij mee omdat hiermee maatwerk geleverd kan worden aan de nieuwkomers. GroenLinks was het er destijds niet mee eens dat inburgeraars zelf volledig verantwoordelijk waren voor hun inburgering. Want wanneer je ergens nieuw bent, in een vreemd land, hoe vind je dan je weg? Hoe zorg je er dan voor dat je je de gebruiken en gewoonten van dat land eigen maakt? Niet iedereen kan dat alleen. Wij vinden het belangrijk om mensen welkom te heten en hen de helpende hand te bieden op het moment dat zij dat nodig hebben om het leven in Nederland te leren kennen en om hun bestaan hier op te bouwen.
 

Het project Scheerlicht wordt voortgezet en verder uitgerold. Een project dat gaat over het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Als GroenLinks hebben wij altijd de link gelegd naar de zorg. Want achter ondermijnende criminaliteit gaat vaak veel leed schuil en blijken daders tegelijkertijd slachtoffers te zijn. Met goede zorg zijn mensen minder gevoelig voor ondermijnende criminaliteit en is de kans kleiner dat ze terugvallen. Het college onderkent dit en het wordt in de aanpak van Scheerlicht steeds duidelijker herkenbaar.

Zowel vanuit het Rijk als vanuit de gemeente leggen we steeds meer nadruk op het netwerk van mensen. GroenLinks wil erbij stilstaan dat helaas niet iedereen een netwerk heeft waar hij of zij op terug kan vallen. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Met name ouderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg hebben hier mee te kampen. Gelukkig hebben we in Diemen met de Huizen van de Buurt laagdrempelige voorzieningen waar mensen terecht kunnen. We zullen wel aandacht moeten blijven houden voor het bereiken van deze groep om hen te stimuleren de voorzieningen die we hebben ook te gebruiken. Op die manier is het aanbod voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk en kunnen mensen zo lang en zo volledig mogelijk mee doen in onze gemeenschap.

Wij willen dat Diemen een groene, sociale en inclusieve gemeente is waarin iedereen zichzelf kan zijn en dat kansen biedt aan iedereen.