De begroting 2016 is in twee zittingen van de gemeenteraad behandeld. Op 29 oktober is door alle partijen de Algemene Beschouwingen gehouden. GroenLinks heeft tijdens de Algemene Beschouwingen drie moties ingediend. Op 5 november was de Tweede Termijn en zijn de moties in stemming gebracht. De moties van GroenLinks zijn mede ingediend door de SP en de PvdO. Twee van de drie moties zijn aangenomen.

De eerste motie die is aangenomen ging over sociale huurwoningen. Door de huurliberalisatie verdwijnen er woningen uit de sociale woningvoorraad. Doordat er in Diemen veel koopwoningen bijkomen daalt deze woningvoorraad ook in relatieve zin. Helaas worden er geen sociale huurwoningen bijgebouwd. In het coalitieakkoord is echter afgesproken om deze woningvoorraad op peil te houden. De motie vraagt het college om te komen met een overzicht van locaties waar sociale woningbouw mogelijk is, om daarbij aan te geven welke stedenbouwkundige en milieutechnische beperkingen er zijn en om voor deze locaties een ontwikkeltraject te formuleren.

De tweede aangenomen motie ging over gevolgen van de klimaatveranderingen. Door de klimaatveranderingen ontstaan er hittestress bij mens en dier alsmede wateroverlast door piekbuien. De motie vraagt het college om een overzicht van deze gevolgen voor de verschillende wijken en de eventuele gevolgen daarvan. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 

Niet aangenomen is onze motie over steun aan huurders. Het is bekend dat huurders soms lastige problemen met de verhuurder kunnen krijgen. Bijvoorbeeld over onderhoud, isolatie of borgsommen. Diemense huurders zoeken dan advies bij organisaties buiten Diemen, terwijl ons gemeentelijk beleid is dat ze daarvoor terecht kunnen bij De Brede Hoed. In de motie vroegen we het college na te gaan of de deskundigheid bij De Brede Hoed op dit gebied toereikend is en om de mogelijkheid van advies bij De Brede Hoed meer onder de aandacht van de huurders te brengen. Helaas werd deze motie alleen gesteund door de mede-indieners SP en PvdO.

(Frans Eerkens / Nicole van Engelen)