Zoals ieder jaar wordt de gemeentebegroting van Diemen door alle politieke partijen voorzien van commentaar. Dit zijn de algemene beschouwingen. In de bijdrage van GroenLinks-fractievoorzitter Nicole van Engelen wordt het woord ‘programmabegroting’ gebruikt: dit wil niets anders zeggen dan dat er een begroting gemaakt is voor alle terreinen (programma’s) waarover de gemeente iets te zeggen heeft en waaraan zij meebetaalt.

Door Nicole van Engelen, fractievoorzitter

Voor ons ligt de Programmabegroting 2017 van de Gemeente Diemen. GroenLinks is blij dat we weer een sluitende begroting hebben. De stilvallende woningbouw op De Sniep en de decentralisaties in het Sociaal Domein vormden grote risico’s voor Diemen. Deze hebben wij gezamenlijk weten te ondervangen. Dat wil niet zeggen dat we nu ‘klaar’ zijn en dat de Gemeente op haar lauweren kan gaan rusten. Het wil in de ogen van GroenLinks wel zeggen dat wij er vertrouwen in hebben dat ook toekomstige klussen geklaard zullen worden.

Zorg op maat

In onze beschouwingen bij de Kadernota benadrukten wij al het belang om binnen het Sociaal Domein de overstap van de decentralisatie naar daadwerkelijke transformatie te maken. Dat de decentralisatie en de daarop volgende transformatie niet overal zo goed gaat als in Diemen maakt de situatie voor de Jeugdzorg in Almere pijnlijk duidelijk. Het leveren van de juiste zorg op maat waarbij het een ieder mogelijk gemaakt wordt om op zijn of haar niveau aan de Diemense samenleving deel te nemen staat ons inziens voorop. De transformatie leidt er toe dat we werken aan oplossingen in concrete situaties in plaats van het aanbieden van net niet passende standaard producten.

Eerlijker verdeling en sociale woningbouw

Het huidige kabinet benadrukt de laatste tijd dat het goed gaat met Nederland en dat de economie groeit. Helaas zien de grootverdieners dit veel meer terug dan de mensen met een kleine beurs. De inkomensongelijkheid is alleen maar gestegen. GroenLinks staat voor een eerlijkere verdeling waarin ook de mensen die het financieel moeilijk hebben profiteren van het verbeterde tij. Zo is het niet fijn dat in de begroting een verruiming van de post bijzondere bijstand nodig is, maar staat GroenLinks ten volle achter dit besluit. In aansluiting hierop zijn wij blij dat er serieus gekeken wordt naar mogelijkheden om sociale woningbouw te realiseren en dat hiervoor verschillende locaties in kaart gebracht zijn. Zeker wanneer wij kijken naar de behoefte onder de inwoners van Diemen en ook naar het aantal statushouders dat aan Diemen is toegewezen. Wel wil GroenLinks erop wijzen dat het belangrijk is om de sociale woningbouw goed in de gemeente in te passen en voorzichtig te zijn met het ‘opofferen’ van uniek groen.

 

De wachtlijst voor een sociale woning is ook te lang voor mensen die opeens in de financiële problemen raken door bijvoorbeeld het verlies van hun baan of door een echtscheiding. Op het moment dat deze mensen nergens meer terecht kunnen en dakloos raken verergeren hun problemen zich in rap tempo. Tegelijkertijd is er een groep mensen die ruimte over heeft, die zelf krap bij kas zit en die bereid is om een kamer tijdelijk te verhuren. Dit heeft evenwel veelal ook gevolgen voor de uitkeringen van betrokkenen. Regenbooggroep is hierop ingesprongen met het project ‘Onder de pannen’ waarin verhuurders en huurders samengebracht worden en waarbij zij naar een constructie hebben gezocht waarin er geen negatieve gevolgen zijn voor het inkomensniveau van verhuurder en huurder. Wij weten dat er ook vanuit Diemen interesse is in dit project. Zodoende dienen wij een motie in om het College te vragen samen met Regenbooggroep te onderzoeken wat er nodig is om dit project in Diemen optimaal in te zetten. Wellicht dat oplossingen vanuit dit project het ook mogelijk maken om statushouders gemakkelijker te huisvesten door meerdere personen in 1 huis te plaatsen zonder dat dit een nadelig effect heeft op hun bijstand.

Trots op ons groen

Diemen is een aantrekkelijke gemeente. Verschillende van deze redenen worden in de aanbiedingsbrief bij de begroting genoemd. Stuk voor stuk redenen om trots op te zijn. Daarom Diemen. GroenLinks mist hierin evenwel de melding dat Diemen ook door haar groene omgeving aantrekkelijk is. Dit willen wij graag expliciet vermeld zien in de aanbiedingsbrief en daartoe dienen wij een amendement in. Positief in het kader van de aantrekkelijke groene gemeente is onder meer dat de oevers in Diemen Noord ecologisch worden ingericht. GroenLinks ziet daarnaast mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de gemeente op het gebied van groen verder te koesteren en zichtbaar te maken. Wij zijn trots op plekjes zoals de Vijfhoek, Spoorzicht en het Diemerbos.  De festivals in het Diemerbos zijn een manier om het groen meer zichtbaar te maken.  Het is evenwel nog niet duidelijk of de negatieve effecten de positieve niet teniet doen. Wij zullen de komende evaluatie dan ook kritisch volgen om tot een goede beslissing te komen over het al dan niet doorgaan met deze festivals in de toekomst. Indien besloten wordt om door te gaan, willen wij het College vragen om breder te kijken naar de invulling van evenementen door bijvoorbeeld ook evenementen voor kinderen te organiseren.

Meer groen, minder tegels

De tuinen in Diemen spelen voorts een belangrijke rol in het beeld van een groen Diemen. Helaas is de trend dat bewoners hun tuinen meer en meer betegelen. In de ogen van GroenLinks missen wij hierdoor kansen om Diemen met veel groen in het straatbeeld nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast hebben wij al vaker de aandacht gevraagd voor het gegeven dat groene tuinen een belangrijke rol spelen in de waterberging. Deze rol wordt met de toenemende piekbelasting door hevige regenbuien alleen maar groter. GroenLinks komt derhalve met een motie om het College te vragen hierop meer concrete actie te ondernemen en zo de verharding van de tuinen tegen te gaan. Hiermee kan het College een goede invulling geven aan de aansluiting bij de operatie Steenbreek die recentelijk in de Diemer Info helder naar voren is gebracht.

Nadruk op duurzaamheid

De afgelopen maanden hebben wij het in de Raad een aantal keren gehad over het gegeven dat wij de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn niet gaan halen. GroenLinks maakt zich hier grote zorgen over. Wij kijken dan ook uit naar de energieconferentie die georganiseerd gaat worden en wij hopen dat daar concrete actiepunten die resultaat gaan opleveren uit gaan komen. Eerder dit jaar heeft GroenLinks vragen gesteld aan het College naar aanleiding van een ingekomen stuk van Greenpeace Nederland met betrekking tot de duurzaamheid van stroomaanbieders in Nederland. Op dit moment maakt de Gemeente gebruik van grijze stroom die gecompenseerd wordt door groene stroom van Nederlandse windmolens. GroenLinks is blij dat uit de interne memo die wij inmiddels hebben mogen ontvangen naar voren komt dat wij in 2018 over zullen proberen te stappen naar een groenere stroomaanbieder. Een ander punt van zorg is de hoeveelheid restafval in Diemen. Dat moet fors naar beneden. Het College geeft aan dat door de keuze van de Raad voor scenario 1 uit de diverse scenario’s die zijn voorgelegd komt dat de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 niet gehaald gaat worden. GroenLinks krijgt evenwel ook signalen dat er voor verschillende van de afvalfracties onvoldoende inzamelpunten zijn en dat daarnaast de capaciteit van de inzamelpunten onvoldoende is. Middels een motie vragen wij het College deze knelpunten samen met bewoners in kaart te brengen en op te lossen.

Groeiend Diemen en DUO+

De komende tijd staat Diemen voor verschillende belangrijke taken en ontwikkelingen. Met betrekking tot de problemen bij DUO+ is het nu aan de Colleges en de gemeentesecretarissen om orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat de mooie resultaten van Koers op Kwaliteit niet teniet gedaan worden. Wij zullen de samenwerking op de voet blijven volgen en daarbij aandacht blijven vragen voor de ervaringen van medewerkers en bewoners. De groei van Diemen krijgt steeds meer vorm. GroenLinks is erg positief over hoe het College nu al breed werkt aan het opvangen van de gevolgen van de groei. Het vooruit kijken en helder uitzetten van de lijnen maakt het mogelijk om zo goed als mogelijk op de groei te anticiperen. In dit kader is het plan van aanpak omtrent de toegankelijkheid van Diemen Zuid urgenter aan het worden. Het verkeer moet meer evenredig door Diemen Zuid geleid worden. Daarbij moeten de consequenties van de verschillende scenario’s goed in kaart gebracht worden. De ontwikkelingen rondom de spooronderdoorgang zijn al verder, deze plannen worden steeds meer concreet. Wij kijken uit naar het uiteindelijke resultaat, niet naar de werkzaamheden zelf. Deze zullen immers voor veel overlast gaan zorgen. Rondom beide projecten zullen wij met interesse volgen hoe de toegezegde verbetering van de communicatie rondom grote projecten daadwerkelijk verloopt. Zo kijkt GroenLinks kijkt uit naar het concrete voorstel van het College over de wijze waarop de bewoners van Diemen Zuid betrokken gaan worden in de ontwikkelingen en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Digitale dienstverlening

Tot slot vraagt GroenLinks aandacht voor de wijze van dienstverlening aan haar burgers. Deze wordt, terecht, steeds meer gedigitaliseerd. Echter, voor een deel van de bewoners levert dit problemen op. Wij vinden, in het kader van klantgerichtheid, dat de gemeente een duidelijke rol heeft in het ervoor zorgen dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk inwoners goed toegankelijk is. Wij vragen daarom om binnen de gemeente  de ervaringen en kennis in afdelingen die hiermee te maken hebben te bundelen. Deze groep kan zich samen met bijvoorbeeld de SWD richten op de vraag hoe de ondersteuning van bewoners in hun communicatie met de gemeente via internet verbeterd kan worden.

 

GroenLinks heeft 4 moties bij de begroting ingediend:
1.       Vraag aan het College om het project Onder de Pannen (bij dreigende dakloosheid) te faciliteren.
2.       Vraag aan het College voor ondersteuning inwoners bij toenemende digitalisering dienstverlening.
3.       Vraag aan het College om samen met de inwoners de afvalinzameling te verbeteren.
4.       Vraag aan het College om te onderzoeken of het tot 20% onttegelen van tuinen in de algemene plaatselijke verordening kan worden opgenomen.