2022-2026

Samen Diemen Veranderen

We zijn trots op ons verkiezingsprogramma 2022-2026. De afgelopen vier jaar hebben wij hard gewerkt aan onze doelen en velen daarvan hebben we, al dan niet gezamenlijk met anderen, bereikt. Maar een gemeente is nooit af. De wereld verandert, er komen andere vraagstukken en nieuwe problemen vragen om een oplossing of een visie. 

Hieronder lees je in het kort aan de hand van vijf onderwerpen wat onze ideeën zijn voor Diemen. Je kunt natuurlijk ook het hele programma lezen of een samenvatting ervan. Bovenaan deze pagina staat een link naar het verkiezingsprogramma, een samenvatting van het verkiezingsprogramma. We hebben eveneens een samenvatting in het Engels en Arabisch toegevoegd.

We hebben het programma opgedeeld in vijf onderwerpen. Vijf thema’s waarin we onze groene en rode ideeën voor Diemen neerzetten. 

  1. Samen voor het klimaat
  2. Diemen, een dorp waar je wil wonen
  3. We investeren in onze inwoners
  4. Samen leven in Diemen
  5. Economisch en regionaal Diemen

Samen voor het klimaat

Het klimaat verandert en we moeten NU aan de slag om dit te stoppen. Het is belangrijk dat we samen kijken hoe we dit het beste kunnen doen. Of je nu rijk of arm bent, iedereen moet mee kunnen doen. We zorgen ervoor dat iedereen energie kan besparen, groene energie kan gebruiken en we gaan energiearmoede te lijf. De gemeente helpt hierbij en samen gaan we wijken verduurzamen. Samen zorgen we voor minder afval en gaan we spullen vaker opnieuw gebruiken. We kiezen voor meer natuur en bomen en voor gezond, vegetarisch/plantaardig eten. 

Diemen is groener geworden, maar mag en kan nog veel groener. Groen is belangrijk voor onze gezondheid en die van de dieren. Werken aan een schone lucht hoort daar ook bij. Wij willen dat er nog meer bomen worden geplant en auto’s minder hard mogen rijden in en om Diemen. Verder beschermen en versterken we onze natuur en onze omgeving tegen extreme hitte, droogte en hoosbuien. 

Diemen, een dorp waar je wil wonen

Wonen is een grondrecht, ook in Diemen. Betaalbare woningen horen daar vanzelfsprekend bij. We geven starters, jonge professionals en jonge gezinnen de ruimte om hun leven in Diemen voort te zetten en weren beleggers met een zelfbewoningsplicht. We kiezen voor het realiseren en vrijspelen van nog eens 1000 sociale huurwoningen tussen 2022 en 2030. Bij een groeiende gemeente hoort een gevarieerd sport- en cultuuraanbod waar alle bewoners de mogelijkheid hebben om mee te doen, ook de mensen die wat minder te besteden hebben. 

We investeren in onze inwoners

Ongelijkheid stijgt.  Daarom zetten wij in op een sterke visie op armoedebestrijding, huisvesting, onderwijs en ontwikkelkansen. We pakken schulden verder aan. De gemeente blijft mensen ondersteunen bij het vinden van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit. GroenLinks wil graag experimenteren met het basisinkomen en de vrijheid van mensen in de bijstand vergroten. 

Onze inwoners verdienen de beste zorg, thuis en onder eigen regie. De gemeente speelt daarin een coördinerende rol. Thuiszorg mag bijvoorbeeld niet vervangen worden door schoonmakers. De financiële tekorten binnen de jeugdzorg zijn zorgwekkend. Kinderen en jongeren mogen hier niet de dupe van worden. De investeringen in welzijn zetten we door en breiden we uit, zodat alle inwoners van Diemen die dat nodig hebben een steuntje in de rug kunnen krijgen. 

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen om volwaardig mee te doen en voelt dezelfde vrijheid om te zijn wie zij willen zijn. De gemeente moet daarom het goede voorbeeld geven en ook zelf een goede afspiegeling zijn van de maatschappij. We blijven activiteiten ondersteunen die ‘elkaar ontmoeten’ stimuleert. Racisme en discriminatie zijn onacceptabel en mogen niet plaatsvinden in onze gemeente. Wij zijn daarom trots dat Diemen een Regenbooggemeente is. Veel mensen hebben te maken met racisme en discriminatie. Ook in Diemen. En dat moet stoppen! 

School is een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen. Gelijke kansen voor iedereen! Het is daarom belangrijk om voorschoolse educatie te stimuleren voor alle kinderen om toekomstige onderwijsachterstanden eerder te signaleren. Scholen worden toegankelijk en duurzaam zijn en krijgen een groen plein. We blijven ons sterk maken voor een middelbare school in Diemen. Zo kunnen we een goede relatie opbouwen met onze leerlingen die dan hier op school zitten. En ze helpen bij een vervolgopleiding en zoeken van stageplekken.

We helpen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Inwoners zonder werk bieden we de mogelijkheid om (door) te leren. Om goed te kunnen inburgeren is taal belangrijk. Er komen voldoende plekken om ervaring op te kunnen doen met de Nederlandse taal en gebruiken. Ook bij gezinshereniging is het van belang om inburgering en begeleiding aan te bieden. 

Samen leven in Diemen

GroenLinks wil een betrouwbare gemeente zijn die zich open en actief opstelt. Dit betekent dat inwoners, organisaties en ondernemers actief worden benaderd om mee te denken over beleid en hun (leef)omgeving. Ook bij het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van inwoners. Daarom wordt alle informatie en communicatie van de gemeente geschreven in begrijpelijke en duidelijke taal. Ook wordt er ingezet op nieuwe vormen van participatie, zoals een burgerberaad en burgerwetenschap.

De gemeente en sociale partners vragen veel persoonlijke informatie van hun inwoners. GroenLinks wil dat alleen noodzakelijke informatie wordt gevraagd en dat bij het delen van informatie de betrokkene altijd om toestemming wordt gevraagd. Er moet voorzichtig worden omgegaan met algoritmes en wij pleiten daarom voor een algoritmeregister. 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Als de (sociale) veiligheid of leefbaarheid verbeterd moet worden, wordt dat wijkgericht georganiseerd. Problemen met de veiligheid in de openbare ruimte worden aan de voorkant problemen. Hier hoort ook bij goede verlichting en preventiecampagnes. Cameratoezicht maakt inbreuk op onze privacy, dit wordt alleen ingezet als het echt nodig en van grote toegevoegde waarde is. 

Ook voor verkeersveiligheid hebben we oog. Fietsers en voetgangers zijn namelijk kwetsbaar in het verkeer en moeten beschermd worden. Daarom pleiten wij voor 30 km/u in de gehele bebouwde kom en voor heldere fietsstroken. We richten wegen in als eenrichtingsverkeer en er komen meer plekken waar auto’s te gast zijn, zodat er veiligere fiets- en wandelroutes worden gecreëerd.

Economisch en regionaal Diemen

Diemen zet zich actief in voor haar ondernemers en betrekt de ondernemers bij beleidsonderwerpen die hen aangaan. We zetten daarom in op behoud en versterken van deze samenwerking. We blijven onze ondernemers stimuleren en faciliteren in het verduurzamen van hun onderneming.  Daarnaast is het midden- en kleinbedrijf belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. GroenLinks vindt afstemming tussen gemeente en bedrijfsleven dan ook belangrijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid van winkelgebieden, bevoorrading, toegankelijkheid voor minder-validen, voldoende fietsparkeren, de aanpak van criminaliteit en vergroening van winkelpleinen. 

Diemen blijft een zelfstandige gemeente. We zijn trots op de korte lijntjes binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Maar ook voor bewoners zijn zowel het college van burgemeester en wethouders als de medewerkers van de gemeente over het algemeen goed bereikbaar en aanspreekbaar. Samenwerken in de regio versterkt onze positie als zelfstandige gemeente daarom willen wij blijven deelnemen aan de diverse regionale samenwerkingen.

Niks van dit alles kunnen we realiseren zonder een goede gezonde financiële huishouding. Het stabiele financiële beleid van de afgelopen jaren willen wij voortzetten. Sociale voorzieningen houden we op peil, en waar nodig dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.