Gepke Uiterdijk vat de activiteiten van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks samen tijdens de algemene ledenvergadering op 24 november 2015.

Afval scheiden

In februari hebben we een motie ingediend waarmee we het College verzoeken zoveel mogelijk maatwerk te leveren op het gebied van afval inzamelen. Hiermee kan immers een hoge mate van scheiding worden gehaald. Er zijn nog weinig tastbare resultaten van deze motie. In het centrum van Diemen zijn bijvoorbeeld gft containers met een grote opening, zonder sleutel. Doordat, bijvoorbeeld voor mensen van buiten Diemen, de container niet heel duidelijk als gft container herkenbaar is, wordt er veel niet-gft afval in gegooid. De gescheiden afval inzameling in Diemen blijft een bron van zorg. We blijven pal staan voor het iedere week ophalen van alle afval die aan huis ingezameld moet worden. Op dit moment proberen we het toezicht dat we vanuit de raad hebben op De Meerlanden, als klant, te intensiveren. Zo willen we meer grip krijgen op de service van De Meerlanden zodat deze beter aansluit op maatwerk in de afvalinzameling.

Samenwerking met Ouder-Amstel en Uithoorn

Ook dit jaar heeft voor een groot deel in het teken van de samenwerking met Ouder-Amstel en Uithoorn in DUO+ gestaan. Diemen heeft zich teruggetrokken uit een algehele samenwerking, vanwege de te grote verschuivingen, o.a. in personeel, die dat met zich mee zou brengen. De twee onderdelen voor samenwerking zijn ‘Automatisering’ en ‘Dienstverleningstaken’. De onderdelen ‘Buurt’ en ‘Burger’ blijven we zelf doen. Onze fractie heeft steeds gepleit voor een stap-voor-stap aangaan van samenwerking en kan zich daarom in dit besluit vinden. In december wordt het besluit voor samenwerking definitief genomen in de raad.

Festivals Diemerbos

Een thema dat op dit moment speelt zijn de festivals in het Diemerbos. Daarvan ondervinden omwonenden geluidshinder en de grond blijft nogal gehavend achter. Onze wethouder heeft een zeer goed optreden gehad in het tv programma ‘Kanniewaarzijn’. Het is echter belangrijk voor het draagvlak voor deze festivals bij de Vrienden van het Diemerbos en de IVN en andere inwoners van Diemen dat duidelijk wordt gecommuniceerd wat de netto verdiensten zijn, en dat die ten goede komen aan het onderhoud van het Diemerbos.

Begroting

Bij de begroting hebben we drie moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen. In de eerste motie vragen we naar plekken in de gemeente waar sociale woningbouw mogelijk is, inclusief de informatie welke woningtypen op de locatie mogelijk zijn en wat de ontwikkeling op die plek zou kosten. We willen dat er in de gemeente sociale huurwoningen worden bijgebouwd. In de tweede motie vragen we om informatie over piekbuien en hittestress in de verschillende wijken van Diemen. We willen hiermee zorgen dat Diemen op tijd begint met maatregelen voor waterberging en maatregelen tegen extreme hitte, in de wijken. Het onderwerp van de derde motie, over het wijksteunpunt wonen in de Watergraafsmeer dat klanten uit Diemen heeft die we liever in de Brede Hoed geholpen zien worden, zal door onze wethouder Ruud Grondel gelukkig toch worden opgepakt.

Daarnaast hebben we moties gesteund; van de PvdA en de VVD voor een goed overzicht van de kosten en baten van de nieuwe inwoners, van de PvdA of onze sportfaciliteiten op peil zijn voor een hoger inwoner aantal (bijv. Is het ok om de blaashal te vervangen of moet er een nieuwe accommodatie bijgebouwd worden) en van de PvdA en de PvdO voor een proef met gratis ov voor 65+ inwoners met 110% van het minimum inkomen. In deze motie hebben wij laten opnemen dat de partijen die de motie indienen en/of steunen (ook de SP en D66) naar dekking zullen zoeken om dit plan structureel te kunnen uitvoeren.

Transities

Wat betreft de transities Rijk naar gemeenten, Jeugdzorg, Thuiszorg en Participatie (arbeidsmarkt) kunnen we melden dat in Diemen ruim van tevoren is begonnen met de voorbereidingen en dat nu blijkt dat we daarmee heel veel ondervangen. Bij het huidige, sociale College zijn de transities in redelijk goede handen. Voor de Thuiszorg wordt in 2016 door het Rijk, evenals in 2015, nog een extra bijdrage aan de gemeente uitgekeerd. Daarom zullen we de balans op dit terrein pas echt kunnen opmaken in 2017.

De GroenLinks fractie

  • De fractie heeft, samen met de voorzitter en de wethouder, een inspirerende heisessie gehouden op 6 september, weer onder leiding van Arlien Bakker. De vorige sessie was in de vorige bestuursperiode en opnieuw met dezelfde trainer werken had veel meerwaarde.
  • Gepke Uiterdijk heeft het fractievoorzitterschap overgegeven aan Nicole van Engelen. De fractie is verheugd dat Nicole deze rol op zich wil nemen en bovendien met verve vervuld. Monique van Schoot is fractieopvolger en Frans Eerkens is fractiesecretaris. Deze zomer is Hilda van ’t Riet bij de fractie komen kijken en we zijn bijzonder blij dat ze dit najaar besloten heeft zich bij de fractie te voegen.
  • Nicole van Engelen zit in de commissie Decentralisaties (de transities Rijk naar gemeenten) en in de commissie Subsidies. Ze neemt ook deel aan het Seniorenconvent.
  • Gepke Uiterdijk is lid van het Presidium (de agendacommissie van de gemeenteraad).
  • Nicole, Gepke en Ruud nemen ook deel aan het Coalitieoverleg, de sfeer in de Coalitie is onverminderd goed.
  • Gepke Uiterdijk is ook lid geweest van de commissie die een nieuwe burgemeester heeft geselecteerd en is tevreden met het resultaat.