Zoals gisteren tijdens de Algemene beschouwingen aangekondigd, zal GroenLinks, in samenwerking met de overige coalitiepartijen, aanstaande donderdag een motie Vluchtelingenwerk bij begroting 2015  indienen. 

===============================================================
De Gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014,

Overwegende dat:

  • Het voor in Nederland toegelaten vluchtelingen die in Diemen komen wonen, mogelijk moet zijn om volwaardig deel te nemen aan de Diemense samenleving;
  • De samenleving steeds complexer wordt en daarnaast een groter beroep doet op de eigen kracht van vluchtelingen, hetgeen meer vraagt van hun kennis- en vaardigheidsniveau;
  • Vluchtelingenwerk een essentiële rol speelt bij de ondersteuning van vluchtelingen en bovendien een belangrijke preventieve functie heeft;
  • De officiële begeleiding van vluchtelingen twee jaar duurt, maar uit de praktijk blijkt dat 70% van de vluchtelingen ook daarna nog veelvuldig een beroep doet op Vluchtelingenwerk;
  • Er in de komende jaren weer meer vluchtelingen naar Diemen zullen komen;
  • Vluchtelingenwerk haar activiteiten op een goede manier moet kunnen blijven uitvoeren.

Verzoekt het college om:

In gesprek te gaan met Vluchtelingenwerk om te onderzoeken wat Vluchtelingenwerk nodig heeft om goed zorg te kunnen blijven dragen voor de ondersteuning aan vluchtelingen binnen Diemen, rekening houdend met bovengenoemde overwegingen, om op basis daarvan naar oplossingen te zoeken voor aanwezige knelpunten en om daarover met concrete voorstellen naar de raad te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks         Partij van de Arbeid         D66                    SP
G. Uiterdijk           R. Verheuvel                     K. de Haan          W. van Vugt
N. van Engelen     F. Polsbroek                     J. Pietersen         M. Wijnbergen
                             N. Portegijs                       H. Berkhout         T. Schmitz
                             J. van Loenen