Met het afvalplan 2020 dat 5 december is besproken in de Diemense gemeenteraad, wordt een grote stap vooruit gezet in het Diemense afvalbeleid. Deze stap is broodnodig, want de afvalscheiding is nu niet op orde. We produceren meer dan 230 kg restafval per inwoner per jaar in Diemen, tegenover een landelijke norm van 100kg. Met als gevolg dat maar liefst drie kwart van het restafval bestaat uit bruikbare grondstoffen, die nu verbrand worden. Daar kan en moet iets aan gebeuren, en dat is precies wat het afvalplan 2020 beoogt.

Bijna de helft van ons restafval bestaat uit gft. Een bruikbare grondstof waar compost en biogas van gemaakt kan worden. We vinden het daarom goed dat de woningen in de laagbouw straks allemaal een gft-container aan huis krijgen. Daarmee verwachten we meer en schoner gft-afval te gaan produceren dan nu het geval is met de gft-dummy's. Dat zijn de groene inzamelbakken die nu langs de straten staan, en die helaas vaak door voorbijgangers gebruikt worden om plastic en blikjes in te gooien.

Daarbij zijn we blij dat mensen de keuze krijgen om naast hun gft-container te kiezen voor een papier- en/of plasticafvalcontainer. We hopen dat mensen massaal zullen kiezen voor beide containers, zodat ook die stromen afval beter gescheiden worden. Het is hierbij goed dat mensen hierin een eigen keuze hebben, zodat iedereen welwillend tegenover afvalscheiding blijft staan.

Verder is het goed dat het plan uitgebreid aandacht geeft aan communicatie en participatie. Dit werd afgelopen donderdag duidelijk breed gesteund door de raad. Het is essentieel dat het straks voor iedere Diemenaar duidelijk is waarom scheiden nu eigenlijk zo belangrijk is voor mens en milieu. Verder moet het helder zijn hoe je het best kan scheiden: wat moet in welke container, en wanneer wordt deze opgehaald? Als wij hier vervolgens met zijn allen onze best voor hebben gedaan, is het ook van belang te weten wat hier het gevolg van is. Deze zaken werden door de wethouder onderschreven, en hij heeft ook de toezegging gedaan dat de scheidingspercentages elke drie maanden worden teruggekoppeld.

Nu is het plan ambitieus, maar hebben we de raadsvergadering toch aangegrepen om te kijken of we wel echt het onderste uit de kan halen, en of er misschien niet nog betere resultaten gehaald kunnen worden dan nu voorzien. Verantwoordelijk wethouder grondstoffenbeleid, Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks) gaf hierbij aan dat dit afvalplan een eerste, ambitieuze stap is en het onrealistisch zou zijn nu al meer te verwachten. Dit nemen wij als GroenLinks-fractie ter harte, maar we zullen onze ogen de komende tijd open blijven houden voor mogelijkheden om het afvalbeleid verder te verbeteren. Suggesties op dat vlak zijn dan ook van harte welkom.

Er was verder veel te doen over het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Het Parool berichtte deze week dat gescheiden afval bij het AEB weer bij het restafval gegooid zou worden en alsnog werd verbrand. Hierover werden 5 december door meerdere partijen terecht vragen gesteld aan de wethouder. De situatie blijkt niet van toepassing op Diemen. Alléén ons restafval gaat naar het AEB om verbrand te worden. Al het Diemense gescheiden afval wordt door andere partijen verwerkt, en wordt dus niet alsnog bij het restafval gedaan. Het AEB meldde verder dat zij moeite had afnemers te vinden voor hun papier, maar ook daar hebben wij in Diemen geen last van.

Naast GroenLinks toonden de andere partijen in de Diemense raad zich in het algemeen kritisch maar positief over het plan. We hopen dan ook dat het afvalplan over twee weken met brede steun zal worden aangenomen.

Het afvalplan 2020 is besproken in de informatieve raadsvergadering van 5 december en is in de agenda van die vergadering onder agendapunt 3 na te lezen. Daar zijn ook onze schriftelijke vragen te vinden die door het College van B&W van een antwoord voorzien zijn. De gemeenteraad zal in de besluitvormende raadsvergadering van 19 december een definitief besluit nemen over het afvalplan.

Door Jochem Douw, gemeenteraadslid voor GroenLinks Diemen