Op donderdag 18 februari heeft de Gemeenteraad van Diemen ingestemd met het houden van acht festivals verspreid over vier weekenden in het Diemerbos in 2016 en daarmee de pilotperiode met een jaar te verlengen. Achttien van de aanwezige raadsleden hebben voorgestemd en twee tegen. GroenLinks heeft voor dit voorstel gestemd. Het onderwerp festivals in het Diemerbos roept zowel veel positieve als negatieve reacties op. Binnen de fractie van GroenLinks en ook door onze wethouder Ruud Grondel is dit onderwerp als een dilemma ervaren.

De festivals roepen bij ons verschillende zorgen op kijkende naar de festivals die in 2015 in het bos zijn gehouden. Een opsomming van onze belangrijkste zorgen:

  • De beschadiging van het Diemerbos waarbij opgevallen is dat het herstel maar moeizaam verloopt, mede door de slechte afwatering. Daarbij rijst de vraag of de grond (veen) van het Diemerbos überhaupt geschikt is voor het houden van een dergelijk evenement. Aanvullend op de beschadiging van het bos is het de vraag wat de gevolgen zijn voor de fauna in het bos. Deze punten wegen extra zwaar doordat het Diemerbos deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland en van de Ecologische Hoofd Structuur.
  • De geluidsoverlast tijdens de festivals, zeker daar voor twee van de vier weekenden in 2016 hogere geluidsnormen gehanteerd gaan worden in vergelijking tot 2015. Met name de lage bastonen geven veel overlast. Dit terwijl er in 2015 ook klachten vanuit Weesp zijn gekomen.
  • De toegankelijkheid van het bos voor andere recreanten dan de festivalgangers in de weekenden van de festivals en de periodes (op- en afbouw) daar omheen.
  • De communicatie rondom de festivals is voor veel bewoners onduidelijk geweest. Waar konden zij bijvoorbeeld terecht met klachten over overlast?
  • De uiteindelijke opbrengsten voor Staatsbosbeheer bedroegen in 2015 ‘maar’ 25.000 euro. Is deze opbrengst hoog genoeg wanneer we kijken naar de nadelen van het houden van de festivals?

Wat ziet GroenLinks als de positieve kanten van de festivals in het Diemerbos?

  • Het beheer en onderhoud van het Diemerbos kost Staatsbosbeheer veel geld. De festivals leveren Staatsbosbeheer geld op. Het klopt dat het op dit moment nog ‘maar’ om 25.000 euro gaat, maar de verwachting is dat dit bedrag gaat stijgen. Wanneer de festivals meer bekendheid krijgen en hun populariteit stijgt, kan er bijvoorbeeld een hoger entreegeld gevraagd worden door de organisator. Staatsbosbeheer kan dan ook meer geld vragen om de festivals in het bos te laten houden.
  • Dit geld is extra hard nodig doordat Staatsbosbeheer nu met een flink tekort zit voor het onderhoud van het bos. In 2011 heeft GroenLinks nog actie gevoerd omdat de kans bestond dat, door extra bezuinigingen door het Rijk, Staatsbosbeheer genoodzaakt zou kunnen worden om het bos te verkopen. Gezien de belangrijke functie die het bos heeft voor Diemen en haar omgeving is dit iets dat GroenLinks wil voorkomen. Overigens is de 25.000 euro opbrengst een kwart van het huidige, veel te lage, onderhoudsbudget. Verhoudingsgewijs gaat het dus om een grote bijdrage.
  • Het Diemerbos heeft niet alleen een natuurfunctie, maar ook een recreatiefunctie. Bos als recreatiegebied laat mensen de kracht van natuur en groen ervaren en maakt daarmee tevens duidelijk hoe belangrijk het is om ook in drukbevolkte gebieden zoals de Randstad groene gebieden te hebben.
  • Wanneer we aanvaarden dat het Diemerbos ook een recreatiefunctie heeft dan hoort daar bij dat wij het bos onder de aandacht van mensen willen brengen, zodat er meer bezoekers komen. Het houden van festivals helpt om, met name jongeren, kennis te laten maken met het bos.
  • GroenLinks vindt het belangrijk dat Diemen een levendige gemeente is waar het ook voor de jongeren prettig is. De festivals geven hen de kans om in Diemen uit te gaan. De Jongerenraad van Diemen is om deze reden erg enthousiast over de festivals.

De voordelen nemen de nadelen niet weg. Wel zien wij dat er naar oplossingen gezocht wordt. Zo wordt de schade achteraf door de organisator (op zijn kosten) hersteld, worden er het komende jaar maatregelen getroffen ter verbetering van de afwatering (waardoor er minder schade zal ontstaan aan de grasmat bijvoorbeeld), gaan er meer metingen plaatsvinden om te toetsen of de geluidsnormen niet overschreden worden en zal daar streng op gehandhaafd worden. Ook zal de communicatie rondom de festivals verbeteren zodat bewoners die overlast ervaren beter weten waar zij terecht kunnen met hun klachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de fauna geen noemenswaardige schade heeft geleden door de festivals. Daarmee is de zorg van de fractie met betrekking tot de gevolgen voor de fauna gelukkig weggenomen.

Alles bij elkaar is het een lastige afweging geweest voor GroenLinks Diemen. Op basis van bovenstaande punten is GroenLinks ermee akkoord gegaan om de pilot periode met een jaar te verlengen zodat gekeken kan worden wat de effecten zijn van de genomen maatregelen. Daarbij hebben wij gevraagd om een snelle evaluatie zodat voor het einde van dit jaar besloten kan worden of wij ook in de jaren na 2016 door willen gaan met de festivals in het Diemerbos. Daarnaast hebben wij aan het College gevraagd om in de evaluatie in te gaan op een verzoek van de Vrienden van het Diemerbos. Zij hebben gevraagd of het College de mogelijkheid wil onderzoeken of het haalbaar / rendabel is om ofwel minder festivals te organiseren ofwel om festivals te organiseren die voldoen aan een lagere geluidsnorm.

GroenLinks zal de evaluatie van de festivals die in 2016 gehouden worden kritisch beoordelen en pas op grond daarvan besluiten of wij ook voor de volgende jaren akkoord gaan met het houden van festivals in het Diemerbos.

(Nicole van Engelen, GL raadslid)