Afgelopen woensdag 5 december schreef de fractie Groenlinks Diemen onderstaande brief aan de GroenLinks Tweede Kamerleden over de verbreding van de A1-A10-Oost.

Aan de Tweede Kamer

Fractie GroenLinks

Geachte Kamerleden,

Op 12 december vergadert de Kamercommissie voor Verkeer c.a. in Den Haag over het wegennet tussen Almere en Amsterdam.

Er is inmiddels een Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend door de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Provincie Noord-Holland, de Provincie Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeentes Amsterdam, Almere en Amstelveen.

Diemen, Stadsdeel Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer, Weesp, Ouder-Amstel (Duivendrecht), allemaal woonkernen die zeer dicht langs de A1 en A10 liggen, zijn niet betrokken bij het opstellen van deze raamovereenkomst.

Waar de A9 bij Amstelveen in een tunnel wordt gebracht en in Amsterdam Zuid-Oost (Gaasperdammerweg) wordt overkluisd is het volgende in de raamovereenkomst opgenomen over A1 Diemen-Watergraafsmeer en A10-Oost/Watergraafsmeer:

“Capaciteitsuitbreiding wordt bovengronds gerealiseerd op de huidige hoogteligging”.

Aan de noodzaak van de capaciteitsuitbreiding kun je twijfelen:

- Tot op heden is de brug bij Muiden in de A1 niet vervangen door een aquaduct of een vaste brug.

- De werkzaamheden aan de A2 zorgen al lange tijd voor extra verkeer op de A1.

- Het systeem van op- en afritten kan worden aangepast om de doorstroming van (vooral afvoegend) verkeer te bevorderen.

- De A1 wordt niet verbreed om de doorstroming te bevorderen, maar om de file breder, en dus korter, te maken. Dit is het officiële beleid van Rijkswaterstaat om de doorstroming op de A9 en de A10 te bevorderen.

- Er zijn al erg lang erg veel alternatieven beschikbaar om het spitsverkeer te verminderen. Tot op heden wordt geen enkel alternatief structureel door de overheid toegepast.

- De afnemende beschikbaarheid van energie voor vervoer en transport rond 2020 staat haaks op een toekomstvisie met meer asfalt.

Als onze regering van mening is dat de A1 en de A10 toch rigoureus verbreed moeten worden vragen wij vanuit de fractie van GroenLinks Diemen om de politieke moed op te brengen om kennis en middelen aan te wenden voor de enige echte oplossing voor de geplande uitbreiding, namelijk het ondergronds brengen van de A1 vanaf knooppunt Diemen tot en met de Ring A10 en het ondergronds brengen van de gehele A10 Oost, vanaf de Zeeburgertunnel tot de Coentunnel, met inbegrip van de Zuid-As. De plannen voor het ondergronds brengen van de Zuid-As in Amsterdam liggen er immers ook al.

Laten we Nederland met deze echte gedurfde beslissing weer internationaal op de kaart zetten. En het leefklimaat aan de A1 en de A10 weer terugbrengen naar het niveau van ongeveer 20 jaar terug. Want zo kort is het nog maar geleden dat de nieuwe A1 bij Diemen werd aangelegd.

Wij vragen jullie om in voornoemde vergadering op 12 december de belangen van de bewoners in Diemen en in de Watergraafsmeer te verdedigen.

Wij vragen jullie de Minister van Verkeer en Waterstaat voor te houden dat toepassing van alternatieve maatregelen om het spitsverkeer te verminderen de plannen voor verbreden overbodig maakt.

Als de Minister weigert de plannen te heroverwegen vragen wij jullie te pleiten voor het ondergronds brengen van de snelwegen zoals hierboven aangegeven.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie Groenlinks Diemen

Gepke Uiterdijk

Fractievoorzitter

CC: College van B&W Diemen, Gemeenteraad Diemen; fractie GroenLinks Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer; Statenfractie GroenLinks Noord-Holland; Statenfractie SP Noord-Holland; Diemer Courant en Echo