Openstellen Busbaan Diemen-Zuid.

De vraag gaat over het wel of niet openstellen van de busbaan. De wens voor het openstellen van de busbaan ligt vooral gelegen in de ontwikkeling van de woonwijk Holland Park. We leven in een snel veranderende tijd waarin Diemen meer inwoners krijgt en woningen bouwen grote noodzaak is. Dit impliceert dat er veranderingen nodig zijn aan onze infrastructuur.

Wij willen graag ingaan op de sociale aspecten, de verkeersveiligheid en tot slot het groene aspect.

Het betrekken van de bewoners is een van de sociale aspecten die GroenLinks belangrijk vindt en dit heeft in de vorm van consultatie zeker plaats gevonden bij het plan voor de herinrichting van de omgeving. Hier is door bewoners die rondom de busbaan wonen als wel bewoners uit de Schelpenhoek buurt goed gebruik van gemaakt. Participatie op het traject van de verkeersstructuur was ingewikkelder door de technische aspecten daarvan en het was daardoor meer informeren daarover.

Een sociaal aspect is ook de daadwerkelijke verbinding die met de openstelling wordt gecreëerd voor de bewoners van Holland Park met Diemen centrum. Ze kunnen uiteraard omrijden, maar deze verbinding draagt er wel aan bij dat Holland Park een herkenbaar deel van Diemen is. De bewoners van Holland Park horen bij Diemen. Een goede doorgaande verbinding die wijken en inwoners met elkaar verbinden hoort daar bij.

Kijkend naar een ander sociaal aspect, namelijk die van het dragen van lasten, erkennen we dat bewoners langs de busbaan meer geluid- en stank overlast zullen krijgen en meer verkeersdrukte zullen gaan ervaren. We zijn ons er zeer bewust van dat openstelling van de busbaan autogebruik uit zal lokken in een autoluw woongebied. Hier tegenover staat de huidige verkeersdrukte, stankoverlast en geluidsoverlast van de Boven Rijkersloot aan de Schelpenhoek kant. Met de uitbreiding van de Jumbo, uitbreiding van het aantal pakketpunten, het te moderniseren winkelcentrum Kruidenhof, aanwezigheid van zwembad, sporthal, een misschien te bouwen middelbare school en de uitbreiding van woonwijk Holland Park zal de verkeersdrukte intensiever worden dan het nu al is. Een kringelweg, ooit opgezet om (sluip) verkeer tegen te gaan, is ondanks dat, ondertussen een graag bereden route van zuid naar centrum die een intensiever gebruik van auto’s, scooters, bestelbussen en vrachtwagens niet aan kan. Er staat in de spits nogal eens file met de daarbij horende fijnstofuitstoot door stilstaand verkeer. Spreiding van verkeersdrukte zal deze lasten eerlijker verdelen.

Door de verkeersdrukte aan de Schelpenhoek kant is ook het verkeersveiligheidsaspect belangrijk om onder de loep te nemen. De weg is smal en onveilig. Er zitten een aantal onoverzichtelijke plekken en bochten in, mensen steken over, er zijn tegenliggers in alle vormen en maten, er staan auto’s geparkeerd en er zijn fietsers op de weg. Ruimte creëren om het verkeer bij Schelpenhoek meer ruimte te geven en veiliger te maken kan niet.

Het verkeersplan voor het openstellen van de busbaan houdt rekening met duidelijke oversteekpunten met voorrang voor langzaam verkeer. De weg inrichting heeft snelheid remmende maatregelen, waardoor de snelheid van 30 km/uur gehandhaafd kan worden. (Over een rammelrand wil je echt niet rijden, daar heb je in de auto meer herrie van dan buiten de auto, een midden geleider op de weg is slecht voor je wielen om tegenaan te komen, stopmomenten van de bus houden het verkeer ook op en deze rijdt elk kwartier.)

GroenLinks is vanzelfsprekend NIET voor het stimuleren van het autogebruik, wij hechten aan duurzaamheid en sociale aspecten in de samenleving. Laten we eens kijken naar het groen aspect van dit project. Er zullen 5 bomen weggehaald gaan worden. En NEE, wij zijn NIET voor het weghalen van bomen, maar wij hebben vertrouwen in het huidige bomen beleid en weten dat er bomen voor terugkomen. Er is grondig onderzocht wat de ecologische waarde is van de groenstrook langs de busbaan, het heeft nu beperkte waarde (Uitgangspuntennotitie Project ‘Aanpassing verkeersstructuur Diemen-Zuid blz. 7). Voor de herinrichting is vooral gekeken naar een aangename groene invulling van de ruimte met hoge mate van biodiversiteit. Het wordt een Parkzone met als thema: ‘Geen weg met groen erlangs’, maar ‘een parkzone met een weg erdoor’. Om een aangename Parkzone te maken met veel biodiversiteit zijn er alternatieven bedacht, te weten het Parklint, het Bijenlint en het Boslint. Bewoners mogen hier een keuze uit maken.

Verder is gekeken naar de mate van hittestress. Deze is laag en om dit zo te houden zullen nieuw aan te planten bomen in ieder geval een plek krijgen langs de weg. Hierdoor zullen zij op het warmste deel van de dag hun schaduw werpen op de weg, waardoor de hittestress blijvend laag zal zijn.

Concluderend zien wij met de aanpassing van de busbaan een eerlijkere verdeling van de lasten,  een grotere verkeersveiligheid aan de Schelpenhoek kant, grotere sociale veiligheid voor fietsers langs de busbaan, een betere doorstroom van het verkeer door Diemen-Zuid en een efficiënt gebruik van de beperkte ruimte. Daarbij zal de herinrichting zorgen voor groen en biodiversiteit voor een positieve leefomgeving voor mens en dier.

Wij kunnen daarom instemmen met de bestemmingsplanwijziging van de busbaan.