Algemene Beschouwingen Begroting 2021 GroenLinks

De Coronacrisis houdt ons allen bezig en de gevolgen zijn enorm. Veel inwoners leven in onzekerheid: zien hun geliefden minder, hebben te maken met financiële problemen, zijn ziek of hebben een dierbare die ziek is geworden of zelfs is overleden. Het zijn zware tijden en het blijft essentieel dat we ons allemaal aan de maatregelen houden, hoe zwaar dat soms ook is, vooral tijdens deze tweede golf. Hoewel we als fractie ook liever met de raad in de raadszaal zouden zitten, zijn we blij dat het via deze digitale manier in elk geval mogelijk is om met elkaar van gedachten te wisselen en besluiten te nemen.

In mijn betoog neem ik u graag mee in hoe GroenLinks ziet dat Diemen socialer, duurzamer en groener wordt en dat wij dat met z’n allen doen.

Sociaal domein

GroenLinks is trots op hoe we in Diemen het sociale domein vormgeven. De integrale nota sociaal domein laat zien hoe we verder willen gaan door nog meer te denken vanuit onze inwoners en cliënten, ook in 2021. Een mooi voorbeeld hiervan is het opnieuw invoeren van de Huishoudelijke hulp toelage Diensten thuis, een vorm van huishoudelijke hulp waar ook mantelzorgers gebruik van kunnen maken. 

GroenLinks is er trots op dat zoveel inwoners elkaar helpen in de huidige, onzekere omstandigheden. Door voor elkaar te zorgen met bijvoorbeeld maaltijden of boodschappen. Ook de inspanningen vanuit de gemeente waarderen we enorm. Veel inwoners hebben in deze tijden van corona extra ondersteuning en aandacht nodig en we zien dat de gemeente dit goed faciliteert. Diemen laat hiermee zien dat we een sociale gemeente zijn, dat we het samen doen.

En het samen doen, betekent dat iedereen erbij hoort. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. En dat er onderlinge verbindingen zijn tussen inwoners en groepen. Met de recente notitie Diemen Divers en inclusief neemt de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid en we zijn blij dat we hier concreet mee aan de slag gaan. 

Het tekort aan financiële middelen op het gebied van Jeugdzorg baart ons zorgen. Dit tekort is een direct gevolg van de decentralisatie van een paar jaar geleden die gepaard ging met een drastische bezuiniging. Komend jaar wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding voor de jaren daarna, door middel van lumpsum financiering (totaal bedrag per periode). GroenLinks juicht het toe dat er wordt gekeken hoe de kosten kunnen worden beheerst. Wij willen benadrukken dat we moeten voorkomen dat jongeren het kind van de rekening worden. Het is wat ons betreft onacceptabel dat jongeren niet de passende zorg krijgen door onvoldoende aanbod of langere wachtlijsten. Wij zijn ervan overtuigd dat daardoor de problemen van heel wat kinderen en jongeren (en hun ouders) juist zullen toenemen. En dat zal op de langere termijn tot grotere problemen en hogere kosten leiden. Goedkoop is in dat geval duurkoop.

Door de coronacrisis neemt het aantal bijstandscliënten toe. Ook is er sprake van toename in de schuldenproblematiek en zien we dat meer inwoners hulp zoeken voor mentale klachten. GroenLinks ziet bovendien grote gevolgen voor het verenigingsleven in Diemen. Voor sport, voor cultuur en voor de Diemense evenementen. Deze spelen een belangrijke verbindende rol in onze gemeente. En dragen bij aan het welzijn van de mensen in Diemen. Juist nu is het dan ook van het allergrootste belang om onze voorzieningen op peil te houden, zodat problemen tijdig worden aangepakt en niet verder toenemen.

Woningbouw

Het college wordt wel eens gekscherend ‘kampioen woningbouw’ genoemd. Maar die successen zijn mede te danken aan het prudente financiële beleid en zorgvuldige grondbeleid van de afgelopen jaren. Zodoende kunnen we nu eindelijk investeren in sociale woningbouw, terwijl we onze sociale voorzieningen op een hoog niveau konden en kunnen handhaven. GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn en dat jong en oud in Diemen kunnen blijven wonen. We zijn trots op de eerste sociale woningen die sinds jaren worden gebouwd en dat er steeds concretere plannen zijn om hier verder vorm aan te geven, zowel in Holland Park als door middel van verdichting. Wij kiezen daarvoor omdat we op die manier groen met een hoge natuurwaarde, zoals Park Spoorzicht, kunnen behouden en zelfs versterken.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is er veel gaande, zowel door de gemeente als door de inwoners. GroenLinks vindt het dan ook geweldig dat de gemeente erop inzet om samen te werken aan duurzaamheid en inwoners hierin te stimuleren en steunen.

De duurzaamheidsagenda hebben we vastgesteld, met de ambitie om dingen duurzaam te doen. De ontwikkeling van het Diemense deel binnen de Regionale energiestrategie lijkt na vele jaren eindelijk de mogelijkheid te bieden om in Diemen daadwerkelijk windturbines te plaatsen. Bewoners zullen actief betrokken worden in de keuze WAAR we die willen gaan zetten. Ook bij de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte en zeker daarna bij de uitvoering van het ‘van het gas afhalen’ van woningen, worden bewoners uitgenodigd om actief mee te denken. 

Op het gebied van afvalinzameling is de grote ambitie van 2020 doorkruist door de complicaties van de coronamaatregelen. Het doel van het verminderen van restafval zal daardoor dit jaar niet gehaald gaan worden. Hierdoor lopen de kosten van de afvalinzameling juist verder op. Omdat deze kosten gedekt moeten worden vanuit de afvalstoffenheffing, ontkomen we er helaas niet aan om deze te verhogen.

Wat betreft duurzaam doen vraagt GroenLinks al jaren aandacht voor de fiets. Bijvoorbeeld voldoende fietsnietjes rond het winkelcentrum en voldoende fietsparkeerruimte bij nieuwbouw. Wij hebben ons gerealiseerd dat we in Diemen geen specifiek fietsbeleid hebben. Daarom hebben wij de ambitie om in 2021 te komen met een initiatiefvoorstel als aanzet voor een Diemens fietsbeleid. 

Groen

Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. GroenLinks is dan ook blij met de plannen voor het verhogen van de natuurwaarde en de toegankelijkheid van Natuurpark Spoorzicht. Bovendien zien wij dat bij herinrichtingen van wijken en straten veel aandacht is voor het terugbrengen of zelfs versterken van het groen en wij zijn trots op het Diemense bossie en de groene speeltuin aan de Rode Kruislaan. Wij hopen dat veel Diemenaren genieten van de mogelijkheden die het groen binnen de bebouwde kom en daarbuiten in bijvoorbeeld het Diemerbos ons bieden.

Participatie

Verder wil ik specifiek ingaan op participatie. GroenLinks vindt het belangrijk dat we inwonerparticipatie, op al zijn niveaus, blijven inzetten om plannen te verbeteren en de creatieve inbreng van inwoners zoveel mogelijk ruimte te geven. We zien dat de participatie van inwoners, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven bij veel ontwikkelingen goed verloopt. Er zijn echter ook trajecten waar de verwachtingen van inwoners en gemeente sterk van elkaar verschillen. Wij zien dat de gemeente haar best doet om de participatie binnen Diemen steeds verder te verbeteren. De GroenLinks fractie blijft dan ook benadrukken dat er concreet uitgelegd wordt wat participatie in een specifiek traject precies inhoudt en hoever deze kan gaan. Dat dit soms niet meer is dan het ophalen van informatie en wensen. En lang niet altijd het daadwerkelijk mede vormgeven van plannen. Dit is en blijft ingewikkeld en zal per onderwerp en project anders liggen.

GroenLinks wil graag benoemen dat wij grote waardering hebben voor de inzet op het vormgeven van participatie in deze tijden van corona-maatregelen. Het recent uitgebrachte Handboek digitale participatie zet de geleerde lessen van de afgelopen maanden bij elkaar. Dit geeft bruikbare handvatten voor nieuwe trajecten, waarbij ook aandacht is voor directe, fysieke participatie voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. In dat kader kijken we dan ook zeker uit naar de participatievisie waaraan wordt gewerkt.

Tot slot

Door het stabiele bestuur van de laatste jaren en de verstandige financiële keuzes die we hebben gemaakt, staat nu niet meteen het water aan de lippen bij de gemeente. Ondanks de overschrijdingen in de jeugdzorg en de onzekerheden door corona. Onze reserves zijn op orde en daarmee kunnen de gevolgen van corona worden opgevangen. Inwoners die het moeilijk hebben, kunnen een beroep blijven doen op de gemeente voor ondersteuning en hulp. Ook nu tijdens de coronacrisis is de gemeente er voor alle inwoners.  Samen komen we hier doorheen!

We gaan door met onze ambities en deze begroting helpt ons daarbij. GroenLinks zet zich in voor een duurzaam, groen Diemen, waar iedereen zichzelf kan zijn. Een gemeente die kansen biedt aan iedereen, waar we duurzaam samen kunnen leven. 

Fractievoorzitter Hilda van ´t Riet.