Appel
Appel

Diemen zorgt

Goede zorg moet beschikbaar zijn voor wie dat nodig heeft. GroenLinks wil dat mensen die van zorg afhankelijk zijn zoveel mogelijk zeggenschap houden over hun eigen leven. Nu veel zorgtaken bij de gemeenten komen te liggen, wil GroenLinks toezien op een optimale inpassing van deze taken. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen de grootst mogelijke steun.

Armoedebestrijding

Hiertoe behoren schuldhulpverlening en integrale gezinszorg. GroenLinks heeft bijgedragen aan de verruiming van de kindgebonden bijzondere bijstand. Voor minimuminkomens heeft GroenLinks gezorgd dat de wachtperiode om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag is verkort naar 3 jaar (was 5 jaar).  GroenLinks is tegen beperking van de armoede ondersteuning.

Gezondheid 
GroenLinks is ervan overtuigd dat een schone en groene omgeving, naast een goede gezondheidszorg, zeer belangrijk is voor gezondheid en welbevinden van mensen. Dankzij GroenLinks heeft Diemen een Luchtkwaliteit Actieplan. De luchtkwaliteit wordt i.s.m. de GGD om de paar jaar gemeten, de resultaten staan op de website van de gemeente. GroenLinks is voor de aanleg van laadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto's in Diemen. Daarnaast is GroenLinks van mening dat op de A1 en A10 van 07.00 u. tot 19.00 u. een maximum snelheid van 80 km/uur zou moeten gelden om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en zo geluidshinder en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken.

Mantelzorgers
GroenLinks wil graag dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen van de gemeente door regelmatig met de zorgorganisaties, huisartsen en de vrijwilligersorganisaties af te stemmen of er knelpunten zijn. Daarnaast kan het beroep dat mantelzorgers op hulp van vrijwilligers worden uitgebreid (denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij controle bezoek aan een arts) om overbelasting te voorkomen. Dat dit belangrijk is blijkt wel uit het gegeven dat bij één op de drie mantelzorgers voor een dement familielid sprake is van ontspoorde mantelzorg ofwel oudermishandeling.

Ouderen
Ouderen moeten in staat gesteld worden om zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuissituatie te blijven wonen. De Wonen-Plus dienst voor klusjes en klussen, het huisbezoek aan 75-plussers en de ontwikkeling van een volwaardig loket voor de samenwerkende vrijwilligers, welzijns- en zorg-organisaties zijn allen onmisbare onderdelen. Mantelzorgers verdienen goede ondersteuning waarbij de gemeente een regierol heeft om alle betrokkenen te verbinden. Zo kunnen knelpunten worden aangepakt en nieuwe oplossingen met elkaar worden gedeeld.

Starters/ jongeren
Jongeren moeten kunnen rekenen op een goede start. Dit houdt in: goed onderwijs, een hoogwaardig cultureel aanbod, stageplaatsen bij bedrijven en instellingen en betaalbare woonruimte. Mede dankzij GroenLinks is de gemeentelijke maximale leensom voor starters verhoogd van 30.000 naar 45.000 euro. In Bergwijkpark komen woningen voor beginners (starters) op de woningmarkt, in een fraaie groene omgeving.

Voedselbank
De Voedselbank in Diemen is al vele jaren actief en dat betekent dat er in de gemeente nog steeds mensen met een te laag inkomen moeten zien rond te komen. GroenLinks betreurt het dat er een voedselbank in Diemen nodig is en heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die de voedselbank draaiende houden en zo vele mensen steunen. Er is een goed contact met de gemeente waardoor mensen met een hulpvraag kunnen worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de schuldhulpverlening of bijzondere bijstand; ook dit wordt door GroenLinks gewaardeerd.