afvalcontainers in Diemen
afvalcontainers in Diemen

Diemen groen en duurzaam

GroenLinks ziet de wereld van de mens als afhankelijk onderdeel van de natuur. Onze manier van leven moet met de natuur in balans zijn. Dit betekent streven naar duurzaamheid op allerlei terreinen, zoals energievoorziening en afvalverwerking. Groen maakt Diemen leefbaar, zorgt voor luchtzuivering, recreatieruimte en rijkdom aan dieren- en plantenleven. Groen is aantoonbaar goed voor onze gezondheid.

Afvalinzameling

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval kunnen omlaag door: veel minder afval weg te gooien en door het afval goed te scheiden in papier, plastic, glas, textiel en groente-fruit-en tuinafval (GFT). GFT-afval is bovendien een basis voor compost en biogas, dat bespaart schaarse grondstoffen. Het restafval, zonder GFT, wordt gebruikt als duurzame energiebron waar bijvoorbeeld ook gips en metalen uit worden teruggewonnen. GroenLinks wil graag dat iedereen bewust omgaat met afval en zo makkelijk mogelijk kan scheiden.

Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen De Sniep en Verrijn Stuart zijn in de afgelopen periode opgeknapt waarbij energiebesparing en groen bij de inrichting belangrijke punten waren. GroenLinks blijft alert op nieuwe ideeën en nieuwe technieken om te stimuleren dat er steeds zuiniger met energie wordt omgaan.

Bergwijkpark 
Het veranderen van Bergwijkpark in een wijk met gecombineerd wonen en werken biedt vele kansen voor het bestrijden van leegstand van kantoren, het toepassen van nieuwe technieken in energiezuinige woningbouw en het werken met duurzame materialen. GroenLinks heeft de afgelopen periode met succes gepleit voor een goede verhouding tussen bebouwing en groen. We blijven alert op duurzame (sloop en) bouw en zullen onder de aandacht blijven brengen dat er ook woningen beschikbaar moeten komen voor mensen met een minder brede beurs.

Diemer Vijfhoek 
Dit is een geweldig natuurgebied voorbij Fort Diemerdam en de elektriciteitscentrale, behorend bij de landelijke ecologische hoofdstructuur (EHS). GroenLinks blijft zich om deze reden inzetten dat het in de huidige staat behouden blijft.

Driehoek / Weilanddriehoek 
Op deze plek komen natuur en geschiedenis samen; het is een stukje zeer oud veenweidegebied tussen de Weteringweg en Diemerbos waarvan GroenLinks vindt dat het in de huidige staat behouden hoort te blijven.

Duurzaamheid  
Is een manier van leven geworden waar de samenleving niet meer omheen kan en mag. Duurzaam betekent zowel dat iets met minimale energiekosten tot stand komt, als dat het zodanig gemaakt is dat het lang mee kan gaan. GroenLinks ziet dit als een richtinggevende gedachte bij afvalinzameling, groenonderhoud, energievoorziening, nieuwbouw, ruimtelijke ordening enz. Daarom wil GroenLinks op allerlei terrein verspilling, vervuiling, verloedering van de leefomgeving en afbraak van het ecosysteem voorkomen en bestrijden.

Energie
De gemeente heeft een plan van aanpak waarmee Diemen in 2040 energie neutraal zal zijn. Met de aanschaf van zonnepanelen door ruim 100 Diemense huishoudens, en door de gemeente zelf, zijn we op de goede weg. De gemeente bespaart ook al veel energie bij verwarming en verlichting van de gemeentelijke gebouwen. Een belangrijke bijdrage zal ook geleverd kunnen worden met de bouw van enkele windturbines langs de A1 en de A9.

Fair Trade gemeente
Bij gemeentelijke inkopen zijn dankzij GroenLinks niet alleen duurzame, maar ook Fair Trade producten tot het gewone assortiment gaan behoren. Inwoners, winkels en bedrijven kunnen zich hier bij aansluiten. GroenLinks steunt de Wereldwinkel. (zie uitleg bij punt “Wereldwinkel”).

Fietsen 
GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets, zowel in woon-werkverkeer als recreatief. Dankzij GroenLinks is de Ouddiemerlaan in Diemen Noord tot aan de kanaaldijk voorrangsweg voor fietsers geworden en is er een prachtige fietsboulevard naar Muiden aangelegd. Ook is de stalling van fietsen bij de bushaltes verruimd. GroenLinks vindt het belangrijk dat het aantal fietsenrekken in de gemeente wordt uitgebreid. Bij het nieuwe winkelcentrum in het bijzonder, om te stimuleren dat de bewoners op de fiets boodschappen komen doen. Ook bij de wandel en recreatie plekken kan de stalling van fietsen nog worden verbeterd.

Groene daken
Daken met vegetatie als bedekking zijn van grote isolerende en ecologische waarde. Hemelwater komt terug in de atmosfeer en wordt niet via het riool afgevoerd. Bovendien krijgt de gemeente er veel natuur bij, maar dan enkele meters boven de grond. GroenLinks wil dat de bestaande duurzaamheidslening voor huiseigenaren ook ten behoeve van het aanleggen van een groen dak kan worden aangevraagd.

Groene leefomgeving
Het buitengebied van Diemen moet open gebied blijven met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Binnen de bebouwde kom streeft GroenLinks naar goed georganiseerd, gifvrij groenonderhoud en aanplant van groen en (fruit)bomen waar mogelijk. De groene stukjes in Diemen kunnen worden verbonden door ecolinten en faunagoten. Dankzij GroenLinks ligt inmiddels de eerst faunagoot in de Ouddiemerlaan.

Klimaatplan
De gemeente heeft mede dankzij GroenLinks een plan van aanpak vastgesteld waarmee Diemen in 2040 energie neutraal zal zijn. Met de aanschaf van zonnepanelen door ruim 100 Diemense huishoudens, en door de gemeente zelf, zijn we op de goede weg. De gemeente bespaart ook al veel energie bij verwarming en verlichting van de gemeentelijke gebouwen. GroenLinks is voorstander van de  bouw van enkele windturbines langs de A1 en de A9 omdat die een belangrijke bijdrage zijn in de eigen, milieuvriendelijke energie huishouding.

Lichtvervuiling
Alle lampen die 's nacht aan zijn zorgen ervoor dat bijvoorbeeld vogels een verstoord dag/nacht ritme krijgen. GroenLinks pleit voor led-verlichting als straatverlichting, dat verbruikt minder energie en in goede armaturen hebben de vogels (en andere dieren) dan ook minder last van het licht.

Luchtkwaliteit 
Dankzij GroenLinks is er een Luchtkwaliteit Actieplan en wordt er periodiek verslag uitgebracht van de luchtkwaliteit metingen in Diemen. Zie ook onder Gezondheid.

Maximumsnelheid
In de gehele bebouwde kom wil GroenLinks een maximumsnelheid van 30 km/u. en op de omringende snelwegen 80 km/u. Dit ter verhoging van de doorstroming van het verkeer, de veiligheid en voor het terugdringen van geluidshinder en luchtvervuiling.

Nieuwbouw
GroenLinks is van mening dat alle nieuwbouw aan strenge criteria dient te voldoen wat betreft het gebruik van duurzame materialen en energiezuinigheid. Daarnaast moeten woningen in Diemen nu reeds, dankzij GroenLinks, gebouwd worden volgens het Woonkeur; zodanig gebouwd dat aanpassen voor senioren eenvoudig kan wanneer dat nodig is.

Recreatie 
GroenLinks is voorstander van uitbreiding van de horeca op Diemense schaal. Naast Diemer Festijn en Loswal Festival mag het Multiculturele Festival als evenement van betekenis nieuw leven ingeblazen worden. In de buitengebieden wil GroenLinks de recreatie in de vorm van goede wandel- en fietspaden met horeca stimuleren maar geen recreatie toelaten waarbij de natuur aangetast wordt.

Schooltuinen
Om de jeugd in contact te brengen met het kweken van gewassen en met natuurwaarden is het inrichten van schooltuinen een goed initiatief. GroenLinks wil graag een schooltuinenproject in Diemen starten.

Spoorzicht 
Natuurpark Spoorzicht is een ecologisch hoogwaardig jong bos op het terrein van voormalig sportpark Spoorzicht. In Spoorzicht hebben zich tal van zeldzame dieren en planten gevestigd waaronder een flinke ringslangpopulatie. Daarom vindt GroenLinks dat het in de huidige staat behouden moet blijven.

Spoorwegovergang centrum 
Verreweg de meeste Diemenaren willen graag dat de spoorwegovergang in het centrum ongelijkvloers wordt. Dit is echter een kostbare zaak. GroenLinks wil graag dat Diemen een goed ingepaste, moderne en technologisch hoogwaardige oplossing krijgt. Onze voorkeur gaat uit naar een halfverdiepte, kortere onderdoorgang zodat dit voor fietsers en voetgangers veiliger is dan een volledige tunnel onder het spoor door.

Windmolens 
Om op schone en duurzame wijze te voorzien in de energiebehoefte van alle Diemense huishoudens zijn maar vijf windmolens nodig. GroenLinks wil graag tenminste drie windmolens realiseren op geschikte plekken in Diemen, langs de A1 en de A9. Uiteraard mogen de windturbines geen geluid- of andere overlast veroorzaken voor de inwoners van Diemen en niet in de weg staan van vleermuis- en vogelroutes. GroenLinks wil daarnaast graag dat inwoners van Diemen kunnen profiteren van de opgewekte energie met lagere energiekosten.

Winkelcentrum
Het vernieuwde winkelcentrum bestaat nu te duidelijk uit een nieuw en een oud gedeelte. Door de leegstand en het gebrek aan samenhang is het gebouw nog niet het moderne, gezellige winkelcentrum dat we in Diemen wilden. GroenLinks pleit voor een dialoog tussen de gemeente en de eigenaar, DeltaLloyd, de winkeliersvereniging en de vereniging van eigenaren om hier verbetering in aan te brengen. Deze partijen behoren in gezamenlijkheid aan het succes van het winkelcentrum te kunnen werken. Daarnaast vindt GroenLinks dat het oude gedeelte met bijvoorbeeld slimme verlichting net zo aantrekkelijk gemaakt moet worden als het nieuwe gedeelte. GroenLinks blijft vragen om meer en betere stallingplekken voor fietsen.

Woningisolatie 
Bestaande huurwoningen moeten in hoog tempo geïsoleerd worden. Voor koopwoningen is hiervoor recent de zogenoemde duurzaamheidslening gekomen. Nieuwbouw, zowel huur- als koopwoningen, moet goed geïsoleerd opgeleverd worden. GroenLinks vindt dat een duurzaamheidslening ook voor huurders mogelijk zou moeten zijn.

Zonnepanelen
Al meer dan 100 huishoudens in Diemen hebben zonnepanelen aangeschaft. Ook liggen er zonnepanelen op het gemeentehuis, de sporthal en het zwembad en komen er zonnepanelen op de schoolgebouwen in Diemen. GroenLinks pleit voor het organiseren van oplossingen die het ook mogelijk maken voor huurders om zonnepanelen aan te schaffen.