Uitgelicht

Gepke Uiterdijk
Gepke Uiterdijk vat een decennium samen

Juni 2016. GroenLinks zit tien jaar in het bestuur van Diemen. Een decennium waarin GroenLinks het beleid op het gebied van Groen, Duurzaamheid en Sociaal stevig mede heeft bepaald. Gepke Uiterdijk geeft een overzicht van hoogtepunten.

2006-2007

 • Na pittige onderhandelingen in 2006 starten we in de coalitie met de PvdA en de VVD.
 • Gepke en Ruben beginnen betrekkelijk nieuw als raadslid.
 • Ruud is gelukkig een ervaren wethouder en hij steunt de beginnende fractie met veel uitleg over fractiewerk en gemeentebestuur.
 • In het fractie overleg praten Vera Roseboom, Inge Den Heijer-Bodeutsch, Marc Martis, en Dré Heemstra en Lex Heerma van Vos en Frans Eerkens mee.
 • We hebben hard gestreden voor meer betaalbare huur- en koopwoningen op De Sniep en dit plan kwam op de agenda van de coalitie. Helaas is dit mooie resultaat daarna door de financiële crisis teniet gedaan.
 • Verbindingen tussen groene stukjes, ook in de onderhandelingen, zijn er gekomen
 • in de wijken en langs viaducten.
 • Er is zelfs een faunagoot, in de Ouddiemerlaan, en er zijn heel veel mooie, natuurlijke oevers aangelegd.
 • Het zelf wegbrengen van huisvuil naar de werf, door inwoners, gratis houden is een discussiepunt. Is zo gebleven en dus weinig zwerfvuil in de groene buitengebieden.
 • Het milieuvriendelijk verwijderen van onkruid in de gemeente wordt standaard beleid.
 • Ons voorstel om Fair Trade gemeente te worden is niet helemaal gelukt, maar de gemeente koopt vanaf nu wel waar mogelijk duurzaam in; de koffie, thee, schoonmaakmiddelen e.d.

2008

In 2008 praten Markus Schmid, Jaques van Zon, Driek Eijlders en Joppe Gosker regelmatig mee in de fractie. We zijn nu al goed ingewerkt! Ons voorstel voor huisbezoeken aan ouderen wordt aangenomen, en wordt uitgevoerd door vrijwilligers via de Stichting Welzijn Diemen. Zo kan informatie over gemeente-regelingen voor ouderen worden gegeven, en over bijv. de klussendienst. En er kan tegelijkertijd een beetje een beeld worden gevormd hoe het in Diemen met de ouderen gaat; of er eenzaamheid is en of men de weg weet naar aanvullend inkomen of thuishulp. De inkomensnorm voor bijstand voor ouders met kinderen wordt op ons initiatief verruimd. We geven de aanzet tot het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen van de gemeente. De toren van De Schuilplaats blijft staan, op ons verzoek, en zorgt nu voor een markant en herkenbaar gebouw waarmee De Brede Hoed ook goed vindbaar is. Groen en nat afval gaan we inzamelen in verzamelcontainers in de straten. Dat is sneller in te zamelen en scheelt een onwelriekende extra rolcontainer in de tuin. De kinderziektes van dit systeem gaan ruim de tijd krijgen om volwassen te worden; ook dit jaar werken we verder aan kostenbeheersing en beter inzamelen van gft.

2009

In 2009  komen Joke Schenk en Agnieszka van Ruiven-Rojek er bij als lid van de fractie. Het omvormen van De Omval naar een meer zelfstandig draaiend theater en café is een belangrijk discussie- en besluitpunt voor de raad. Even ziet het er naar uit dat er alleen automaten in de Omval komen te staan. Gelukkig hebben we nu een levendig theater in Diemen, met een echt café en sinds enige tijd zelfs een lunchroom. Het luchtkwaliteit plan neemt vaste vorm aan, dit onderwerp was ook een punt in de onderhandelingen en is voortvarend opgepakt. Aan de berekeningen en metingen is goed te zien dat sommige plekken in Diemen echt zorgelijk zijn. Inwoners verleiden om meer op de fiets te doen is eigenlijk de beste maatregel. We wijzen dan ook steeds op de behoefte aan echt goede fietsenstalling, en gelukkig is veel daarvan ook al gerealiseerd. We beginnen met een flinke, enthousiaste ploeg aan de aanloop naar de verkiezingen…

2010

Met een mooie verkiezingsuitslag komen we met drie zetels in de raad, Ruben, Frans en ik. Nicole, Agnieszka, Markus, en Joke versterken de fractie. We vormen, na stevige onderhandelingen tussen alle partijen in de raad, een coalitie met de PvdA, de SP en D66. In de onderhandelingen is het gelukt de wacht periode voor een aanvullende langdurigheidstoeslag op de bijstand, van vijf naar drie jaar te krijgen. En Diemen heeft nu een energie-coördinator, om de inspanningen om energieneutraal te worden in 2040 een ankerpunt te geven in het gemeentehuis. Het plan om windmolens bij Diemen te plaatsen krijgt meer vorm, maar helaas werkt hier het beleid van de Provincie Noord-Holland tegen, tot op de dag van vandaag. Staatssecretaris Bleeker bezuinigt fiks op groengebieden en stelt dat Staatsbosbeheer groenonderhoud kan bekostigen uit de verkoop van een aantal gebieden. Het Diemerbos staat ook op de lijst mogelijke verkopen. We reageren onmiddellijk met een motie waarin we de hoge waarde van het Diemerbos voor de omwonenden onder de aandacht brengen.

2011 - 2012

In 2011 zijn bezuinigingen, vanwege de economische teruggang, helaas ook in Diemen hard nodig. Ons voorstel om bijvoorbeeld het schoolzwemmen af te schaffen is erg controversieel, maar werkt ook als katalysator bij de gedachten vorming over waar je grenzen liggen als het op snijden en snoeien aankomt. GroenLinks werkt vanuit de gedachte dat de sterkste schouders de meeste last kunnen dragen wanneer dat echt nodig is. Diemen stelt in 2011 haar structuurvisie vast, we zijn een ‘stedelijk dorp’. We brengen de waarde van de groene ‘Weiland-Driehoek’ in de visie. En van het voormalig sportpark Spoorzicht, dat nu door vrijwilligers op sportieve wijze tot een mooi stukje ruig groen is omgevormd. Samenhang tussen groene stukken in en om Diemen is immers noodzakelijk om de buitengebieden en het Diemerbos gezond te houden. In 2012 gaat Monique van Schoot meedraaien in de fractie en Nicole volgt Ruben op in de gemeenteraad. Belangrijkste aangenomen motie in dit jaar is de landelijke motie voor een ruimhartige Kinderpardon regeling. Het is triest dat we nu recent de berichten krijgen dat dit pardon niet zo ruimhartig uitwerkt als we toen dachten. Er wordt nu opnieuw geknokt voor de toekomst van hele jonge mensen die buiten hun schuld of plan hier terecht gekomen zijn.

2013 - 2014

Na hele leuke discussiemiddagen bij Frans thuis en mooie themabijeenkomsten over groen, zorg en duurzaam, die bestuur en fractie samen organiseren, houden we nu een zeer geslaagde thema avond over jeugdzorg. Met o.a. een bevlogen Sandra Veenstra en een inspirerende Linda Voortman als spreekster. In de voorbereiding voor de herontwikkeling Bergwijkpark herhalen we ons pleidooi voor het behoud van groen en voor een goede groenstructuur in dit nieuwe deel van Diemen. Met de huidige plannen voor het park, het groen en het aansluiten op de omgeving van deze wijk zijn we behoorlijk tevreden. In de coalitie is de samenwerking heel goed geweest in deze vier jaar, en zo gaan we zelfbewust de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2014 in. En ja, een beetje teleurstellend was het toen wel; vier jaar hard gewerkt, goed campagne gevoerd en dan in 2014 tóch terug naar twee zetels. Nicole, ik en de fractieleden komen de dip te boven en gaan er weer vol tegenaan. Zoals we dat altijd doen, goed voorbereiden, argumenten afwegen en onze betogen zorgvuldig in elkaar zetten. (Als je tenminste de tijd hebt.) Belangrijk punt uit de onderhandelingen is dat Diemen nu een energie- en duurzaamheidscoördinator heeft. De inspanningen om energieneutraal te worden in 2040 beginnen trouwens nu in 2016 eindelijk zichtbaar te maken dat het de moeite kan lonen. Tegelijkertijd zien we dat de verslaving aan energie moeilijk in te dammen is. We dienen een motie in over de financiële problemen bij Vluchtelingenwerk Diemen. Geen moment te vroeg, in de aanloop naar de humanitaire crisis in Syrië, is in Diemen alvast een goede basis behouden gebleven om vluchtelingen op te vangen. Dankzij de alertheid van de afdeling én de fractie, en met steun in de coalitie, doet Diemen mee met de meerderheid van de Nederlandse gemeenten in een motie tegen het winnen van schaliegas in Nederland.

2015 - 2016

Na de aanloop in de jaren hiervoor is 2015 het jaar waarin de drie decentralisaties thuiszorg, jeugdzorg en participatie arbeidsmarkt, veel aandacht vragen. Er wordt zorgvuldig gekeken naar mogelijkheden en oplossingen om met de beschikbare middelen de sociale inslag van de coalitie recht te doen. Voorzichtig concluderend zien we nu dat we daarin redelijk goed slagen. Een discussiepunt zijn de festivals in het Diemerbos. Samen met alle andere festivals in de omgeving genieten de bewoners niet bepaald mee. In 2016 wordt, drie keer is scheepsrecht, heel goed gelet op geluidsoverlast en gevolgen voor het terrein. Want het is fijn dat mensen van de festivals genieten, op een mooie plek, en dat er inkomsten voor het onderhoud van het Diemerbos binnen komen. Want er zijn nog geen windmolens om inkomsten mee te verwerven. Maar de inpassing van de feesten moet beter kunnen. In 2015 kwam Hilda van ’t Riet bij de fractie. Frans leidt nog steeds onze fractievergaderingen, hij houdt ons goed en efficiënt aan het werk, hulde daarvoor. In 2016 zijn o.a. de Spooronderdoorgang, en de invulling van de omgeving er omheen, belangrijke besluitpunten in de raad, de huidige speerpunten voor de raad zijn aan iedereen hier wel bekend.

GroenLinks heeft de afgelopen 10 jaar een uitermate fijne fractie gehad, en die is er nu nog! We zijn trots op wat we hebben bereikt en kunnen nog jaren voort, en graag in het bestuur! Dank aan alle lieve slimme volhardende fractieleden, aan onze leden en bovenal aan onze kiezers!