Uitgelicht

Nicole van Engelen
Nicole van Engelen

Op 2 november 2017 werden in de gemeenteraad de Algemene Beschouwingen uitgesproken door Nicole van Engelen, fractievoorzitter van GroenLinks Diemen. Hierin blikt zij terug op de raadsperiode 2014-2018.

"GroenLinks kijkt met een positief gevoel terug op deze raadsperiode; er is veel bereikt. Dit betekent ook dat er een goede basis ligt om op voort te bouwen in de komende periode.

Bij de Begrotingsbehandeling vorig jaar gaven wij al aan blij te zijn met het gegeven dat de Transities van de taken op zorggebied naar de gemeenten in Diemen over het geheel genomen goed verlopen zijn en dat het nu van belang is om de stap naar Transformatie te maken. Ten aanzien van de transformatie is GroenLinks blij dat Het Huis van de Buurt ’t Kruidvat is uitgegroeid tot een laagdrempelige voorziening waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. GroenLinks heeft hier grote waardering voor. Wekelijks vinden veel mensen hun weg naar ’t Kruidvat voor tal van activiteiten. Zo is er op twee dagen in de week een dagopvang voor mensen met beginnende dementie. Daar krijgen zij binnen de vertrouwde omgeving van het Huis van de Buurt de kans anderen te ontmoeten en activiteiten te ondernemen terwijl hun mantelzorgers een broodnodige adempauze hebben. Er is grote behoefte aan een derde dag dagopvang voor deze doelgroep. GroenLinks staat ten volle achter deze wens. Het nieuwe Regeerakkoord is in de ogen van GroenLinks inconsequent in het faciliteren van mensen om langer thuis te blijven wonen. Enerzijds wordt er bezuinigd op de wijkverpleging, hetgeen betekent dat de mantelzorgers meer onder druk komen te staan. Anderzijds staat in het Regeerakkoord dat het kabinet 180 miljoen wil uittrekken om afspraken te maken met gemeenten over de ondersteuning van mantelzorgers. GroenLinks dient daarom een motie in om het College te vragen de derde dag dagopvang in ‘t Kruidvat voor mensen met beginnende dementie te realiseren en hoopt dat de beschikbaar komende gelden daartoe kunnen worden ingezet.

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen die in Diemen woont mee kan doen en zich welkom voelt. Dat geldt ook voor de groep ‘We are here’ die in januari 2017 in Diemen is neergestreken. Het gaat hier om een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij worden door de Regering aan hun lot overgelaten. In de ogen van GroenLinks is de huidige BedBadBrood regeling geen serieuze oplossing, om over de plannen van de nieuwe coalitie nog maar te zwijgen. Vaak wordt gezegd “uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd”. Was het maar zo simpel. Niet voor niets is het zo dat inmiddels een groot deel van de oorspronkelijke groep van ‘We are here’ alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen. GroenLinks hoopt dat alle vluchtelingen in deze groep alsnog een verblijfsvergunning zullen krijgen. GroenLinks heeft er begrip voor dat de gemeente beperkt is in hetgeen zij voor deze groep kan betekenen. De gemeente is immers gebonden aan wat mag volgens de landelijke wetgeving. Hoewel GroenLinks aangeslagen is doordat het uiteindelijk niet gelukt is de groep voor langere tijd te laten blijven in het pand, waarderen wij het dat de gemeente heeft gekeken naar wat zij wel kon doen om de groep te ondersteunen.

Zoals wij allen weten is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. Het realiseren van de ambitie die wij als Raad vorig jaar hebben uitgesproken voor de bouw van 1000 sociale huurwoningen blijft dan ook van groot belang en wij zien graag dat deze woningen snel gerealiseerd worden. Dit brengt ons bij de groei van onze gemeente. Wanneer je door Diemen fietst dan zie je dat de nieuwe woningen als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen. De Sniep en Holland Park krijgen steeds meer vorm, De Diemer is gerealiseerd. Wij zien het als verdienste van de laatste Colleges dat het onheil van enorme bezuinigingen op belangrijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld De Omval, het zwembad en armoedebeleid is afgewend en Diemen voorop heeft gelopen in Nederland op het moment dat de woningbouw en –verkoop weer op gang kwam. Dat is immers voor een groot deel te danken aan het gegeven dat het College uitstekend op allerlei ontwikkelingen heeft weten te anticiperen.

De groei van Diemen brengt tal van nieuwe uitdagingen met zich mee. Waar gaan wij bijvoorbeeld die 1000 sociale huurwoningen bouwen? Hoe zorgen wij ervoor dat de voorzieningen in de gemeente op de behoeften van de inwoners afgestemd zijn? Dit doet een groot beroep op de beperkte ruimte die wij in Diemen hebben. GroenLinks is bang dat het groen in Diemen het kind van de rekening zal zijn. Wij maken ons er dan ook hard voor zuinig te zijn op plekken zoals Natuurpark Spoorzicht, de ‘Weiland Driehoek’ en het Diemerbos. Wij weten dat met name Spoorzicht door vele ogen bekeken wordt met betrekking tot de mogelijkheden die dit mooie stukje nabij het station biedt. GroenLinks wil nogmaals benadrukken dat Spoorzicht als groene plek een belangrijke functie heeft voor flora en fauna in de Diemerscheg, maar ook voor mensen. Het gebied fungeert als de longen van Diemen Centrum op die door snelwegen zo zwaar belaste plek. Daarnaast is dit aantoonbaar het koelste stukje Diemen in tijden van hitte. Dit heeft gevolgen voor de keuzes die GroenLinks wil maken bij toekomstige plannen voor deze plek.

Vorig jaar heeft de gemeente zich aangesloten bij Operatie Steenbreek om inwoners te stimuleren hun tuinen te onttegelen en zoveel mogelijk groen in hun tuinen te hebben. Goed voor de afwatering, maar ook voor de hoeveelheid insecten in onze omgeving. Wij zijn blij dat de gemeente bewoners informatie verstrekt over het belang van groen in de tuinen en met de signalen die wij krijgen dat deze voorlichting werkt. Het bevestigt het belang van het geven van voorlichting om inwoners bewust te maken van de rol die zij zelf kunnen spelen. GroenLinks wil in dit kader bij deze begrotingsbehandeling een beroep doen op het College om inwoners te gaan voorlichten over het gebruik van houtkachels. Met name het verbranden van geverfd hout is enorm schadelijk. Wij dienen hiertoe een motie in.

Ook op het gebied van het stimuleren van duurzame energie begint de inzet op het geven van voorlichting en het creëren van verbinding hun vruchten af te werpen. De extra middelen hiervoor hebben hun effect gehad en zijn tot ons genoegen geborgd in de organisatie. Wij hebben nu een actieve initiatiefgroep voorkomende uit het Duurzaamheidscafé, die initiatieven ontplooit, in samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties, om tot een energieneutraal Diemen te komen. De gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen loopt goed. De onlangs georganiseerde avond hierover in het gemeentehuis was druk bezocht! Het blijft van belang om het verduurzamen van woningen te blijven stimuleren. GroenLinks wil hierbij een focus op het verduurzamen van huurwoningen en ziet graag dat het College hierover actief blijft proberen om afspraken te maken met de woningcorporaties en andere verhuurders.

Een stuk groen waar GroenLinks ook trots op is, is het Diemerbos. De festivals die daar de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden vormden voor onze partij een dilemma. Enerzijds vinden wij het belangrijk dat mensen deze plek weten te vinden en dat er voldoende middelen worden gegenereerd om het bos te onderhouden. Anderzijds hebben wij altijd onze zorgen uitgesproken over de schade die deze festivals aan het bos zouden toebrengen. De uiteindelijke evaluatie heeft GroenLinks doen besluiten de risico’s voor het bos te groot te vinden. Helaas kreeg Staatsbosbeheer van de Raad groen licht om de komende jaren de festivals te blijven organiseren. Inmiddels is bekend geworden dat Staatsbosbeheer zelf besloten heeft om de festivals in hun huidige vorm niet door te laten gaan vanwege de schade die deze het bos toebrengen. Dit vinden wij een goede beslissing. Wel maakt GroenLinks zich zorgen over hoe dan geld te genereren voor het onderhoud van het bos. Zeker daar de provincie blijft volharden in het tegenhouden van de plaatsing van windmolens die, naast het produceren van duurzame energie, zouden kunnen helpen bij het financieren van het onderhoud.

GroenLinks is zeer positief over de manier waarop de gemeente insteekt op het samen met inwoners vormgeven van Diemen. De nieuwe app waarmee inwoners meldingen op het gebied van openbare ruimte kunnen maken juichen wij van harte toe. Sterker nog: wij zouden deze app graag willen uitbreiden met de mogelijkheid voor bewoners om mee te denken over het beleid van de gemeente. Een app als Youmee maakt dit actief meedenken bijvoorbeeld mogelijk. Wij dienen een motie in om te onderzoeken wat hierin de mogelijkheden voor Diemen zijn. Daarnaast zien wij hoe positief het hebben van een Kinder- en Jongerenraad werkt doordat deze doelgroepen zo actief mee kunnen denken. Mede omdat in de komende jaren veel veranderingen in de maatschappij met name voor ouderen belangrijk zijn en omdat het prettig is het gevraagd en ongevraagd advies aan College en Raad niet alleen van jonge mensen te krijgen, stellen wij voor om ook een Ouderenraad in te stellen en dienen daartoe eveneens een motie in.

Tenslotte hebben wij in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het aantal fietsparkeerplekken bij het winkelcentrum. Wij zijn inmiddels blij met het aantal fietsparkeerplekken aan de voorkant van het winkelcentrum. Het beperkte aantal achter het winkelcentrum, bij de ingang van het Bastion, blijft evenwel een doorn in het oog. Wij hebben begrepen dat het toevoegen van fietsparkeerplekken op deze plaats lastig is daar dit gebied niet van de gemeente is, maar van de eigenaar van het winkelcentrum. Het toevoegen van vaste fietsparkeerplekken door de gemeente levert risico’s op in het kader van eventuele aansprakelijkheid rond lekkages in de parkeergarage. GroenLinks wil het College middels een motie evenwel oproepen om met de eigenaar van het winkelcentrum in gesprek te gaan over het, door de gemeente, laten plaatsen van losstaande fietsrekken."

Nicole van Engelen, november 2017